หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 290 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แตง แปลงที่ 7
   พื้นที่ : ป่าแม่แตง
   ที่ตั้ง : ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
200
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดมหาสารคาม
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ในเมือง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
2
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดกาฬสินธุ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
4
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดร้อยเอ็ด
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
2
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งซ้ายตอนบน
   ที่ตั้ง : ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 11
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เพชรบูรณ์
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดสระแก้ว
   พื้นที่ : ป่าตาพระยา
   ที่ตั้ง : ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดลำปาง แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง แปลง 1
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดลำปาง แปลงที่ 12
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง แปลง 1
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดลำปาง แปลงที่ 13
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดลำปาง แปลงที 16
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง แปลง 1
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งขวา แปลงที่ 10
   พื้นที่ : ป่าแม่งาวฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง
   พื้นที่ : ป่าเขากระยาง
   ที่ตั้ง : ต.บ้านพร้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม ป่าลำนารายณ์ แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม ป่าลำนารายณ์
   ที่ตั้ง : ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเตรียมการสงวนป่าจันตาแป๊ะ - เขาวังแจง แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าเตรียมการสงวนป่าจันตาแป๊ะ - เขาวังแจง
   ที่ตั้ง : ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ตำบลผาบึ้ง
   พื้นที่ : ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ตำบลผาบึ้ง
   ที่ตั้ง : ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อ - ห้วยตากฝั่งขวา แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สุกและแม่สอย แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สุก-แม่สอย
   ที่ตั้ง : ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สุกและแม่สอย แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สุก-แม่สอย
   ที่ตั้ง : ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
200
2554 แปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2554 อำเภอเมืองพัทลุง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
2
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดมุกดาหาร
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
1
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 16
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดนครสวรรค์ แปลงที่ 2
   พื้นที่ : พื้นที่ป่าไม้ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484
   ที่ตั้ง : ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งขวา แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
200
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดขอนแก่น แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
4
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย
   ที่ตั้ง : ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย แปลงที่ 6 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย
   ที่ตั้ง : ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย แปลงที่ 7 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
200
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดลำปาง แปลงที่ 2 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
2
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดนครราชสีมา แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเสียดอ้า ป่าเขายกยูง ป่าเขาอ่างหิน
   ที่ตั้ง : ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
200
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดอุตรดิตถ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
1
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดพัทลุง
   พื้นที่ : ท้องที่ หมู่ที่ 3 ตำบล นาท่อม
   ที่ตั้ง : ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
2
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เติ๊ก-แม่ถาง-แม่ปอง แปลงที่ 1 จังหวัดแพร่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาตป่าแม่เติ๊ก-แม่ถาง-แม่ปอง
   ที่ตั้ง : ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี2554 จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่ 5
   พื้นที่ : โครงการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยและดินถล่ม จังหวัดอุตรดิตถ์ พื้นที่ที่ 2
   ที่ตั้ง : ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
200
2554 แปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2554 อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
   พื้นที่ : พื้นที่แปลงปลูก ณ วัดสุทธิกาญจนาราม (วัดถ้ำเทวฤทธิ์)
   ที่ตั้ง : ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
1
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดลำปาง แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เสริม
   ที่ตั้ง : ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
200
2554 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงปอ-ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 4(รวมแปลงกับหน่วยฟื้นฟูสภาพสงวนแห่งชาติ ป่าดงปอและดงบังอี่ แปลงที่ 1)
   พื้นที่ : ป่าดงปอ-ป่าดงบังอี่
   ที่ตั้ง : ต.ส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
200
2554 หน่วยฟื้นฟูสาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงปอ-ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 3 จังหวัดยโสธร
   พื้นที่ : ป่าดงปอ-ป่าดงบังอี่
   ที่ตั้ง : ต.ส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดสุโขทัย
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท่าแพ แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าแม่ท่าแพ
   ที่ตั้ง : ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดตาก แปลงที่ 10
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ตาก
200
2554 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดแพร่ แปลงที่ 15
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.แพร่
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเตรียมการสงวนป่าจันตาแป๊ะ-เขาวังแจง แปลงที่ 4
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดลำปาง แปลงที่ 14
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สุก-แม่สอย แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สุก-แม่สอย
   ที่ตั้ง : ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย แปลงที่ 4 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมตะวันออก แปลงที่ 1 จังหวัดแพร่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมตะวันออก แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน
   พื้นที่ : ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน
   ที่ตั้ง : ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง และป่าเขาสอยดาว (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง และป่าเขาสอยดาว (ปี 2553)
   ที่ตั้ง : ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
300
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ้ฟ้า แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ้ฟ้า
   ที่ตั้ง : ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
200
2554 แปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2554 อำเภออรัญประเทศ
   พื้นที่ : ที่สาธารณประโยชน์
   ที่ตั้ง : ต.เหล่าอ้อย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
100
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดจันทบุรี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
4
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านาอิน-นายาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่านาอิน-นายาง
   ที่ตั้ง : ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำปาด แปลงที่ 11
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด
   ที่ตั้ง : ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยไคร้ (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าห้วยไคร้
   ที่ตั้ง : ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยมตะวันออก แปลงที่ 1 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าแม่ยมตะวันออก แปลงที่ 1 (ปี 2553)
   ที่ตั้ง : ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2554 ป่าแม่ปายฝั่งขวา ตอนล่าง (2) (ปลูกป่าประชาอาสา)
   พื้นที่ : ป่าแม่ปายฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.หมอกจำแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
50
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลาง ระยะยาว ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย แปลงที่ 7 จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
650
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก ปี 2554 แปลงที่ 2 จังหวัดแพร่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
200
2554 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ต้นน้ำลำธาร แปลงที่ 9 จังหวัดตาก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแท่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยช้างและป่าห้วยปู่เจ้า
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่่าห้วยช้างและป่าห้วยปู่เจ้า
   ที่ตั้ง : ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
200
2554 โครงการบริหารจัดการป่าไผ่อย่างยั่งยืนฯ จังหวัดแพร่ แปลงที่ 8
   พื้นที่ : ป่่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปงและป่าแม่ลอง
   ที่ตั้ง : ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่
100
2554 โครงการฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย แปลงที่ 1 จังหวัดสุโขทัย
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.กำแพงเพชร
500
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดเชียงราย แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปูนน้อย ป่าแม่ปูนล่าง และป่าห้วยโป่งเหม็น
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
200
2554 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าชนะ
   ที่ตั้ง : ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
4
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาง ปี 2554 จังหวัดแพร่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดอุตรดิตถ์ แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด
   ที่ตั้ง : ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดอุตรดิตถ์ แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด
   ที่ตั้ง : ต.เด่นเหล็ก อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
200
2554 โครงการบริหารจัดการป่าไผ่อย่างยั่งยืนฯ จังหวัดแพร่ แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
150
2554 โครงการฟื้้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดอุตรดิตถ์ แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด
   ที่ตั้ง : ต.เด่นเหล็ก อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
200
2554 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ฯ ป่าแม่สิน-แม่สาน และแม่สูงฝั่งซ้าย แปลงที่ 4 จังหวัดสุโขทัย
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
600
2554 แปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2554 จังหวัดนครศรีธรรมราช
   พื้นที่ : ที่ตั้งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)(นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ
   ที่ตั้ง : ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
10
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จ.บุรีรัมย์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติฯป่าโคกใหญ่ ป่าหนองพระสรวล ป่าหนองมี
   ที่ตั้ง : ต. อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
4
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา จ.ประจวบคีรีขันธ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าทับสะแก
   ที่ตั้ง : ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
2
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา ร่วมปลูกยางนา ถวายองค์ราชัน จังหวัดกาญจนบุรี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
2
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา ร่วมปลูกยางนา ถวายองค์ราชัน จังหวัดสุพรรณบุรี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
1
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำปาด แปลงที่ 10
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด
   ที่ตั้ง : ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
200
2554 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ฯ ป่าแม่สิน-แม่สาน และแม่สูงฝั่งซ้าย แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
400
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดสระบุรี แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง แปลงที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง
   ที่ตั้ง : ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อ - ห้วยตากฝั่งขวา แปลงที่ 7
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อ - ห้วยตากฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง แปลงที่ 4 จังหวัดเชียงใหม่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง
   ที่ตั้ง : ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งขวา แปลงที่ 8
   พื้นที่ : ป่าแม่งาวฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
200
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดปัตตานี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
2
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา จังหวัดเพชรบุรี / หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดอนมะทราง ที่ 1 จังหวัดเพชรบุรี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอนมะทราง
   ที่ตั้ง : ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
3
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูโหล่ย แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูโหล่ย
   ที่ตั้ง : ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
200
2554 แปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2554 อำเภอบ่อทอง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
50
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดตราด
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด
2
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อ - ป่าห้วยตากฝั่งขวา แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2554 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่ 5
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
300
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมภู (2554)
   พื้นที่ : สงวนแห่งชาติ ป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู
   ที่ตั้ง : ต.โคกก่อง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดเชียงราย แปลงที่ 5
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
250
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดสระบุรี แปลง 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าฤทธิ์ ป่าลำทองหลางและป่าลำพญากลาง
   ที่ตั้ง : ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดเชียงราย แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปูนน้อยป่าแม่ปูนล่าง ป่าห้วยโป่งเหม็น
   ที่ตั้ง : ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
200
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา ร่วมปลูกยางนา ถวายองค์ราชัน จังหวัดอุดรธานี แปลงที่ 2
   พื้นที่ : วัดเมตตากิตติคุณ (อัตตมโน)
   ที่ตั้ง : ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
3
2554 โครงการปลูกป่าประชาอาสาอำเภอหนองบัวแดง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
8
2554 โครงการฟื้นฟููสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดตาก แปลงที่ 12
   พื้นที่ : ป่าสงวนห่งชาติป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยเกี๋ยงพาและป่าน้ำไคร้
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยเกี๋ยงพาและป่าน้ำไคร้
   ที่ตั้ง : ต.ขุนฝาง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จ.นครสวรรค์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดอุดรธานี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่านายูง-น้ำโสม
   ที่ตั้ง : ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 19
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ตรวจยึด จังหวัดราชบุรี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี
   ที่ตั้ง : ต.อ่างหิน, ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ้ฟ้า แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ้ฟ้า
   ที่ตั้ง : ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ้ฟ้า แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ้ฟ้า
   ที่ตั้ง : ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย แปลงที่ 8 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
200
2554 แปลงปลูกป่าวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2554 อำเภอเมือง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
10
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอนนา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอนนา
   ที่ตั้ง : ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
200
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา ร่วมปลูกยางนา ถวายองค์ราชัน จังหวัดลำพูน
   พื้นที่ : ป่าบ้านโฮ่ง
   ที่ตั้ง : ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
1
2554 โครงการปลูกป่าประชาอาสา ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
   พื้นที่ : โครงการปลูกป่าประชาอาสา ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
   ที่ตั้ง : ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
-
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้พุทธศักราช 2484 ตำบลผาบิ้ง แปลงที่ 2
   พื้นที่ : เขตป่าไม้ถาวรตามมติ ค.ร.ม. วันที่ 12 พ.ย.2506
   ที่ตั้ง : ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย
200
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา ร่วมปลูกยางนา ถวายองค์ราชัน จังหวัดอุดรธานี แปลงที่ 1
   พื้นที่ : โรงเรียนอุดรพัฒนาการ บ.หนองตูม ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี
   ที่ตั้ง : ต.บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
3
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม แปลงที่ 9
   พื้นที่ : ป่าเนินเพิ่ม
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อ - ห้วยตากฝั่งขวา แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อ - ห้วยตากฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์-แม่เปิน แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน
   ที่ตั้ง : ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้
   ที่ตั้ง : ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดลำปาง แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เสริม
   ที่ตั้ง : ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดกาญจนบุรี แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองรี
   ที่ตั้ง : ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดเชียงราย แปลงที่ 8
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดลำปาง แปลงที่ 8
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวังแปลง 1
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดลำปาง แปลงที่ 10
   พื้นที่ : ป่าขุนวัง แปลง 1
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดลำปาง แปลงที่ 11
   พื้นที่ : ป่าขุนวัง แปลง 1
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดลำปาง แปลงที่ 15
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวังแปลง 1
   ที่ตั้ง : ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดน่าน แปลงที่ 3
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.น่าน
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดน่าน แปลงที่ 4
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.น่าน
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 9
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดนครราชสีมา แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเสียดอ้า ป่าเขานกยูง ป่าเขาอ่างหิน
   ที่ตั้ง : ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งขวา แปลงที่ 9
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 10
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติแม่เติ๊ก-แม่ถาง-แม่คำปอง
   ที่ตั้ง : ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่
200
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   พื้นที่ : ที่ตั้งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)(นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ
   ที่ตั้ง : ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
2
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดยะลา
   พื้นที่ : วัดถ้ำคูหาภิมุข
   ที่ตั้ง : ต.หน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
2
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดสตูล
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล
4
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาร่วมปลูกยางถวายองค์ราชัน จังหวัดเชียงใหม่ แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ขานและป่าแม่วาง
   ที่ตั้ง : ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
2
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว แปลงที่ 5
   พื้นที่ : โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว
   ที่ตั้ง : ต. อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
200
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา จ.สมุทรสาคร
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
1
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดเชียงราย แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดเชียงราย แปลงที่ 9
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดเลย แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่และ ป่าดงผาสามยอด
   ที่ตั้ง : ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดลำปาง แปลงที่ 9
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง แปลง 1
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย แปลงที่ 5 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 12
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 13
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
200
2554 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดนครราชสีมา แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าเตรียมการสงวนฯ ป่าเขาประดู่
   ที่ตั้ง : ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
300
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 14
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 18
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เติ๊ก-แม่ถาง-แม่ปอง แปลงที่ 2 จังหวัดแพร่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เติ๊ก-แม่ถาง
   ที่ตั้ง : ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตืน-แม่แนต
   พื้นที่ : แม่ตืน-แม่แนต
   ที่ตั้ง : ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน
200
2554 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำพูนเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อาว แปลง 8
   พื้นที่ : แม่อาว
   ที่ตั้ง : ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
100
2554 แปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2554 อ.รัตภูมิ
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนทับช้าง
   ที่ตั้ง : ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
3
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา จังหวัดสมุทรสงคราม
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
1
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 แปลงที่ 3 จังหวัดเชียงราย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปูนน้อย ป่าแม่ปูนล่าง ป่าห้วยโป่งเหม็น
   ที่ตั้ง : ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดตาก แปลงที่ 11
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ตาก
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 12
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เพชรบูรณ์
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดเลย แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่และ ป่าดงผาสามยอด
   ที่ตั้ง : ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดกำแพงเพชร แปลงที่ 3
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 15
   พื้นที่ : ป่าสงวนฯแม่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 20
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
200
2554 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
300
2554 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดพิษณุโลก แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
300
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตาล-แม่ยุย
   พื้นที่ : ป่าแม่ตาล-แม่ยุย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
200
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา ร่วมปลูกยางนา ถวายองค์ราชัน จังหวัดสมุทรปราการ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
1
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดเชียงใหม่
   พื้นที่ : ลุ่มน้ำแม่ฝาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง - น้ำโสม แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่านายูง - น้ำโสม
   ที่ตั้ง : ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
200
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดสกลนคร
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
4
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าดอนนา แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอนนา
   ที่ตั้ง : ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าลดภาวะโลกร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา (927)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
70
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าบ้านดอกกวง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
60
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา ร่วมปลูกยางนา ถวายองค์ราชัน จังหวัดราชบุรี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
1
2554 โครงการรักน้ำ 12 สิงหา เทิด 72 พระชันษา มหาราชา กิจกรรมปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ในพื้นที่ตรวจยึด จังหวัดกาญจนบุรี แปลง 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาช้างเผือก
   ที่ตั้ง : ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
380
2554 โครงการพลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมีมหกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าสู่ปีที่ 60 แห่งการบรมราชาภิเษก จังหวัดราชบุรี หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี
   ที่ตั้ง : ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกระสัง-ลำพญากลาง แปลงที่ 2 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าดงกระสัง-ลำพญากลาง
   ที่ตั้ง : ต. อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
300
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์
   ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
200
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดขอนแก่น แปลงที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองตูม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จ.เพชรบูรณ์ แปลง 10
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อ-ป่าวังชมภู
   ที่ตั้ง : ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
200
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดชลบุรี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
1
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย แปลง 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
200
2554 ป่าแม่ปายฝั่งขวา ตอนล่าง (3) (ปลูกป่าประชาอาสา)
   พื้นที่ : ป่าแม่ปายฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
75
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดศรีสะเกษ
   พื้นที่ : ป่าสาธารณประโยชน์วัดป่าหนองปิง
   ที่ตั้ง : ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
2
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ปี 2553 รหัส 927 จังหวัดตาก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
100
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดสุรินทร์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.เพี้ยราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
2
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดลพบุรี
   พื้นที่ : วัดโคกเจริญ
   ที่ตั้ง : ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
2
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 11
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.แพร่
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 7
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2554 โครงการปลูป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแดง ป่าชุมนุมกลางและป่าคลองตะเคียน แปลงที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองใหญ่,ธาตุทอง อ.หนองใหญ่,บ่อทอง จ.ชลบุรี
200
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา จังหวัดนราธิวาส
   พื้นที่ : พื้นที่วัดพิกุลทอง
   ที่ตั้ง : ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
1
2554 โครงการปลูกป่าประชาอาสา ต.หนองหญ้าปล้อง อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
   พื้นที่ : โครงการปลูกป่าประชาอาสา ต.หนองหญ้าปล้อง อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
   ที่ตั้ง : ต.หนองหญ้าปล้อง อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
-
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดนครพนม
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม
2
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 9
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดสงขลา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา
2
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จ.ตาก แปลงที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
4
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนด้วยเงินงบประมาณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยวมฝั่งขวา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
300
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา ร่วมปลูกยางนา ถวายองค์ราชัน จังหวัดหนองคาย
   พื้นที่ : สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองคาย
   ที่ตั้ง : ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
2
2554 โครงการป่ารักน้ำ 12 สิงหา เทิด 72 พระชันษา มหาราช กิจกรรมปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ในพื้นที่ตรวจยึด จังหวัดกาญจนบุรี แปลง 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาช้างเผือก
   ที่ตั้ง : ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
360
2554 โครงการปลูกป่าประชาอาสา จังหวัดสุโขทัย (สำนักบริหารฯที่ 14 เดิม)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
720
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปง-แม่ลอง จังหวัดแพร่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปง-แม่ลอง
   ที่ตั้ง : ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 8
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เพชรบูรณ์
200
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา ร่วมปลูกยางนา ถวายองค์ราชัน จังหวัดหนองบัวลำภู
   พื้นที่ : สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู
   ที่ตั้ง : ต.บ้านขาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
4
2554 โครงการป่ารักน้ำ 12 สิงหา เทิด 72 พระชันษามหาราช กิจกรรมปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ในพื้นที่ตรวจยึด จังหวัดกาญจนบุรี แปลง 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาช้างเผือก
   ที่ตั้ง : ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
400
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จ.ตาก แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
4
2554 แปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2554 อำเภอเมือง จังหวัดตาก
   พื้นที่ : แปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2554 อำเภอเมือง จังหวัดตาก
   ที่ตั้ง : ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก
5
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาร่วมปลูกยางถวายองค์ราชัน จังหวัดเชียงใหม่ แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ขะจาน
   ที่ตั้ง : ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
1
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แตง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง
   ที่ตั้ง : ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
200
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา ร่วมปลูกยางนา ถวายองค์ราชัน จังหวัดบึงกาฬ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
4
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาช้างเผือก แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
200
2554 แปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2554 อ.เมือง จ.ตาก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก
5
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   พื้นที่ : ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ตำบลตะกรบ
   ที่ตั้ง : ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
200
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดสิงห์บุรี
   พื้นที่ : วัดประสิทธิ์คุณากร
   ที่ตั้ง : ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
1
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดชัยนาท
   พื้นที่ : วัดท่าสมอ
   ที่ตั้ง : ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
3
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดสระบุรี
   พื้นที่ : วัดป่าดำรงธรรม
   ที่ตั้ง : ต.หน้าพระลาน อ.หน้าพระลาน จ.สระบุรี
4
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา แปลงที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
200
2554 โครงการปลูกป่าประชาอาสา ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
   พื้นที่ : โครงการปลูกป่าประชาอาสา ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
   ที่ตั้ง : ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
-
2554 โครงการป่ารักน้ำ 12 สิงหา เทิด 72 พระชันษามหาราช กิจกรรมปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ในพื้นที่ตรวจยึด จังหวัดกาญจนบุรี แปลง 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาช้างเผือก
   ที่ตั้ง : ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
310
2554 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าเตรียมการสงวน ป่าฝั่งขวาแม่น้ำปัตตานี ที่ 1 จังหวัดยะลา
   พื้นที่ : ป่าเตรียมการสงวนป่าฝั่งขวาแม่น้ำปัตตานี จังหวัดยะลา
   ที่ตั้ง : ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา
200
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา จังหวัดระนอง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
4
2554 แปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2554 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
1
2554 หน่วยปลูกป่าสาธิตที่ 1 (นครราชสีมา)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง
   ที่ตั้ง : ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
200
2554 โครงการน้อมเกล้า 84 พรรษาฯ จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สบสาย อ.สูงเม่น จ.แพร่
4
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดนนทบุรี
   พื้นที่ : วัดเสนีวงศ์
   ที่ตั้ง : ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
1
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดปทุมธานี
   พื้นที่ : ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
   ที่ตั้ง : ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
3
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   พื้นที่ : วัดช่างทอง
   ที่ตั้ง : ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
4
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดอ่างทอง
   พื้นที่ : วัดขวิด
   ที่ตั้ง : ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
1
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และแม่สูงฝั่งซ้าย (ปี 2554) จังหวัดสุโขทัย
   พื้นที่ : ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และแม่สูงฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.กำแพงเพชร
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนซ่อง แปลงที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.จันทบุรี
-
2554 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภอคลองท่อม จ.กระบี่
   พื้นที่ : ในที่สาธาณประโยชน์อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว
   ที่ตั้ง : ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่
45
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดนครศรีธรรมราช แปลงที่ 1 (หน่วยฟื้นฟูฯป่าดอนทรายและป่ากลองที่ 2)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าช้างข้าม
   ที่ตั้ง : ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูพาน แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูพาน
   ที่ตั้ง : ต. อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
200
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา ร่วมปลูกยางนา ถวายองค์ราชัน จังหวัดนครปฐม
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
4
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย แปลงที่ 3 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   พื้นที่ : ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สานและป่าแม่สูงฝั่งซ้าย แปลงที่ 5 จังหวัดสุโขทัย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ 4
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวน แห่งชาติป่าดงมูล แปลงที่ 3
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.กาฬสินธุ์
-
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านกุมแป ป่าบ้านในลุ่ม และป่าพรุควนเคร็ง (หน่วยฟื้นฟูฯป่าบ้านกุมแป ป่าบ้านในลุ่ม และป่าพรุควนเคร็งที่ 1 )
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านกุมแป ป่าบ้านในลุ่ม และป่าพรุควนเคร็ง
   ที่ตั้ง : ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
148
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา
   พื้นที่ : -
   ที่ตั้ง : ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
2
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84พรรษาฯ จ.พังงา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ในเขตโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
2
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แตง แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าแม่แตง
   ที่ตั้ง : ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าโคกสูง บ้านดง แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าโคกสูง-บ้านดง
   ที่ตั้ง : ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก ปี 2554 แปลงที่ 3 จังหวัดแพร่
   พื้นที่ : ป่าแม่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
200
2554 หน่วยฟื้นฟูสภาพสงวนแห่งชาติ ป่าเขาช่องเสียด ป่าเขากลมและป่าเขาช่องบางเหรียง ที่1 จังหวัดกระบี่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.เพหลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่
33
2554 แปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2553 จ.กระบี่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
20
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน แปลงที่ 6 จังหวัดปราจีนบุรี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน
   ที่ตั้ง : ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยสักและป่าแม่กกฝั่งขวา แปลงที่ 3
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
-
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว แปลงที่ 5
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
-
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดเชียงราย แปลงที่ 7
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
-
2554 สวนป่ากิ่วทัพยั้ง จ.เชียงราย
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
100
2554 แปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2554 อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
5
2554 แปลงปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2554 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
   พื้นที่ : -
   ที่ตั้ง : ต.นาราชควาย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
10
2554 แปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติพ.ศ.2554
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าในช่องฝั่งตะวันตกถนนสายสาม
   ที่ตั้ง : ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
42
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดตรัง
   พื้นที่ : บริเวณโรงเรียนท่าปราง
   ที่ตั้ง : ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
2
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และแม่สูงฝั่งซ้าย (ปี 2554) จังหวัดสุโขทัย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ 3
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง แปลง 1 แปลงที่ 4 จังหวัดลำปาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง แปลง 1
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
200
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา ร่วมปลูกยางนา ถวายองค์ราชัน จังหวัดเลย
   พื้นที่ : ณ วัดป่าซำขาม บ้านซำขาม หมู่ที่14
   ที่ตั้ง : ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย
2
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด
200
2554 แปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2554 จังหวัดพะเยา
   พื้นที่ : ป่าแม่ต๋ำ
   ที่ตั้ง : ต. อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
35
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช (927)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
54
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 ฯพรรษา จ.ภูเก็ต
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
2
2554 แปลงฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ตรวจยึด อำเภอปากท่อ
   พื้นที่ : นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
100
2554 โครงการป่ารักน้ำ 12 สิงหา เทิด 72 พระชันษา มหาราช กิจกรรมปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ในพื้นที่ตรวจยึด จังหวัดกาญจนบุรี แปลง 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
400
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา ร่วมปลูกยางนา ถวายองค์ราชัน จังหวัดยโสธร
   พื้นที่ : ณ บริเวณที่ราชพัสดุโรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา
   ที่ตั้ง : ต.ดู่ทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
4
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพุวันดี ป่าห้วยกระเสียว และป่าเขาราวเทียน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย แปลงที่ 6 จังหวัดสุโขทัย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
200
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดอุทัยธานี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งนาไทย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
1
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าแม่แตง
   ที่ตั้ง : ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
200
2554 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาแดงรามและป่าเขาหน้าราหู ที่ 1 จังหวัดสุราษฎรืธานี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาแดงรามและป่าเขาหน้าราหู
   ที่ตั้ง : ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
200
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดระยอง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง
1
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวน แห่งชาติป่าดงมูล แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงมูล
   ที่ตั้ง : ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484
   ที่ตั้ง : ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงมูล แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
200
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาร่วมปลูกยางนาถวายองค์ราชัน จังหวัดอำนาจเจริญ
   พื้นที่ : บริเวณวัดป่าเก่ากุง
   ที่ตั้ง : ต.โพนแพง อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
4
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาร่วมปลูกยางนา ถวายองค์ราชัน จังหวัดอุบลราชธานี
   พื้นที่ : โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
   ที่ตั้ง : ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
2
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดนครสวรรค์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
2
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดพิจิตร
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
1
2554 โครงการปลูกป่า 84 ปี เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
84
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดแพร่ แปลงที่ 17
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2554 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดแพร่ แปลงที่ 16
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
200
2554 โครงการปลูกฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองใหญ่,ธาตุทอง อ.หนองใหญ่, บ่อทอง จ.ชลบุรี
100
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดลำปาง แปลงที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
2
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อ-ป่าห้วยตากฝั่งขวา แปลงที่ 3
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก
200
2554 โครงการฟืนฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทบรรเทาอุทกภัยฯ แปลงที่ 4 จังหวัดตาก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2554 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น ป่าสงวนแแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
500
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาตำแยและป่าเขาราวเทียน จังหวัดอุทัยธานี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาตำแย และป่าเขาราวเทียนที่ 1 จังหวัดอุทัยธานี
   ที่ตั้ง : ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
200
2554 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาศรีราชา ป่าเขาบางกรักและป่าเขาบางใหญที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา
22
2554 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าควนทับช้างที่ ๑ จังหวัดสงขลา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
3
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา จังหวัดชุมพร
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร
2
 
รวม
41,928
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :