หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 9 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าตาม พรบ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ป่าโนนทรายสาธารณประโยชน์ ที่ 1 จังหวัดยโสธร
   พื้นที่ : ป่าตาม พรบ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484
   ที่ตั้ง : ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
200
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุกที่ 1 จังหวัดยโสธร
   พื้นที่ : ป่าสาธารณประโยชน์
   ที่ตั้ง : ต.หัวเมืองและบึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
300
2553 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงปอและป่าดงบังอี่ แปลงที่1 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงปอและป่าดงบังอี่
   ที่ตั้ง : ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
300
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา ร่วมปลูกยางนา ถวายองค์ราชัน จังหวัดยโสธร
   พื้นที่ : ณ บริเวณที่ราชพัสดุโรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา
   ที่ตั้ง : ต.ดู่ทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
4
2553 หน่วยฟื้นฟูสภาพ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงปอและป่าดงบังอี่ แปลง 2 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงปอและป่าดงบังอี่
   ที่ตั้ง : ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
200
2549 ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า 6 (ยโสธร) จ.ยโสธร
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมะไฟ
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
100
2554 หน่วยฟื้นฟูสาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงปอ-ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 3 จังหวัดยโสธร
   พื้นที่ : ป่าดงปอ-ป่าดงบังอี่
   ที่ตั้ง : ต.ส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
200
2554 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงปอ-ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 4(รวมแปลงกับหน่วยฟื้นฟูสภาพสงวนแห่งชาติ ป่าดงปอและดงบังอี่ แปลงที่ 1)
   พื้นที่ : ป่าดงปอ-ป่าดงบังอี่
   ที่ตั้ง : ต.ส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
200
2551 โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร
   พื้นที่ : บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ(ป่าดงมัน)
   ที่ตั้ง : ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
300
 
รวม
1,804
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :