หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 528 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ระมาด แปลงที่ 2 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
250
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิด-ป่าโป่งแดง แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง
   ที่ตั้ง : ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
500
2553 โครงการปลูฏป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น แปลงที่ 6 (ปี 2553)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ตาก
200
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าสามหมื่น ปี 2552 จังหวัดตาก แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น แปลงที่ 7 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต. อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ต้นน้ำลำธาร จังหวัดตาก แปลงที่ 14
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดตาก แปลงที่ 13
   พื้นที่ : ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต. อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อ - ห้วยตากฝั่งขวา แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ตาก
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ตาก
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ตาก
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ตาก
250
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิดโป่งแดง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิดโป่งแดง
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ตาก
250
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อ-ห้วยตากฝั่งขวา แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อและห้วยตากฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ตาก
250
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ตาก
250
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดตาก แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น แปลงที่ 2 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด,ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น แปลงที่ 3 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด,ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด-ป่าท่าสองยาง แปลงที่ 1 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด
   ที่ตั้ง : ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด-ป่าท่าสองยาง แปลงที่ 3 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด,ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด-ป่าท่าสองยาง แปลงที่ 4 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด-ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น แปลงที่ 4 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต. อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น แปลงที่ 10 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น แปลงที่ 14 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต. อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสามหมื่น แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ตาก
300
2551 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2551 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ระมาด แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด แปลงที่ 2 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น แปลงที่ 15 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด,ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
200
2552 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดตาก แปลงที่ 3
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2556 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ แม่กลองและป่าอุ้มผาง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
1,600
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อ-ห้วยตากฝั่งขวา แปลงที่ 1 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด แปลงที่ 3 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น แปลงที่ 1 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อ-ห้วยตากฝั่งขวา แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อ-ห้วยตากฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ตาก
250
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดตาก แปลงที่ 10
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ตาก
200
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด,ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2551 โครงการ รักน้ำ รักษ์ป่าฯจ.ตาก แปลงที่ 8
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
350
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดตาก แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก
400
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดตาก แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ตาก
400
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น แปลงที่ 8 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด,ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น แปลงที่ 16 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต. อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2553 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดตาก แปลงที่ 8
   พื้นที่ : ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิด-โป่งแดง จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง
   ที่ตั้ง : ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก
250
2555 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง จังหวัดตาก แปลงที่ 4
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด-ป่าท่าสองยาง แปลงที่ 2 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด-ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
200
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิด-โป่งแดง แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง
   ที่ตั้ง : ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
200
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น ปี 2552 แปลงที่ 3 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าแม่ระมาด (ปี 2552) จังหวัดตาก
   พื้นที่ : อำเภอแม่ระมาด
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น ปี 2552 แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด,ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต. อ.แม่ระมาด จ.ตาก
350
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น แปลงที่ 5 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ตาก
-
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น แปลงที่ 7
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ตาก
300
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น แปลงที่ 11 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ตาก
300
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น แปลงที่ 12 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ตาก
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น แปลงที่ 13 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2554 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ต้นน้ำลำธาร แปลงที่ 9 จังหวัดตาก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง (ปี 2552)
   พื้นที่ : ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
300
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น แปลงที่ 16
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ตาก
300
2549 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด
   ที่ตั้ง : ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าสามหมื่น ปี 2552 แปลงที่ 4 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2544 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
50
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   พื้นที่ : ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
200
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดาง-วังเจ้า (แปลงที่ 4) จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดาง-วังเจ้า
   ที่ตั้ง : ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
300
2552 โครงการปลูกทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสามหมื่น ปี 2552 จ.ตาก แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
-
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น แปลงที่ 17 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด,ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าประดาง-วังเจ้า แปลงที่ 3 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าประดางและป่าวังเจ้า
   ที่ตั้ง : ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
500
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดตาก แปลงที่ 8
   พื้นที่ : ป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
200
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น ปี 2552 แปลงที่่ 3
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมารด-ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด (ปี 2552) อ.แม่ระมาด
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดตาก แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด-ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อ - ห้วยตากฝั่งขวา แปลงที่ 7
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อ - ห้วยตากฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2548 โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าประดาง-วังเจ้า
   พื้นที่ : ป่าประดางและป่าวังเจ้า
   ที่ตั้ง : ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
400
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น ปี 2552 แปลงที่ 4 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อ - ป่าห้วยตากฝั่งขวา แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2553 โครงการรักน้ำรักป่าถวายแม่ของแผ่นดิน แปลง7
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดตาก แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดตาก แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
200
2554 โครงการฟื้นฟููสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดตาก แปลงที่ 12
   พื้นที่ : ป่าสงวนห่งชาติป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก
200
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดตาก แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด,ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด ท่าสองยาง จ.ตาก
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดตาก แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด-ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดตาก แปลงที่ 18
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดตาก แปลงที่ 17
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ท้อ-ห้วยตากฝั่งขวา แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
250
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจ ถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดตาก แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2554 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อ - ห้วยตากฝั่งขวา แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อ - ห้วยตากฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจ ถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดตาก แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2551 โครงการ รักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจ ถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดตาก แปลงที่ 7
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด,ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดตาก แปลงที่ 10
   พื้นที่ : อำเภอแม่ระมาด
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าสามหมื่น ปี 2552 จังหวัดตาก แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2551 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด (แปลงที่ 2)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด
   ที่ตั้ง : ต. อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2553 โครงการปลูฏป่าทดแทนป่าสงวแนห่งชาติป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น แปลงที่ 12 (ปี2553)
   พื้นที่ : ป่าสงวแนห่งชาติป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ตาก
200
2552 โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดตาก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
150
2552 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดตาก แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด,ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิด-โป่งแดง แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง
   ที่ตั้ง : ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก
600
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดตาก แปลงที่ 9
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2545 สวนป่าแม่สลิด จ.ตาก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก
600
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดตาก แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดตาก แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด-ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2539 โครงการปลูกป่าประชาอาสา จังหวัดตาก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ยกกระชับ,แม่ท้อ อ.สามเงา, เมืองตาก จ.ตาก
725
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดตาก แปลงที่ 12
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดตาก แปลงที่ 11
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ตาก
200
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 10 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
200
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าป่าแม่ระมาด ที่ 26
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าป่าแม่ระมาด
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2556 สวนป่าประดาง-วังก์เจ้า
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก
400
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 5
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด ที่ 5
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
800
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 11
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด ที่ 11
   ที่ตั้ง : ต. อ.แม่ระมาด จ.ตาก
-
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 15
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด ที่ 15
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 18
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด ที่ 18
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 24
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด ที่ 24
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสามหมื่น ที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสามหมื่น ที่ 1
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ที่ 3
   พื้นที่ : ป่าแม่สอด ที่ 3
   ที่ตั้ง : ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อ-ห้วยตากฝั่งขวา แปลงที่ 2 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2546 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าท่าสองยาง แปลงที่ 2,9)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
1,100
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดตาก แปลงที่ 16
   พื้นที่ : ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าสามหมื่น ปี 2552 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2539 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
450
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทฯป่าแม่ท้อ-ห้วยตากฝั่งขวา แปลง 2 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
250
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด แปลงที่ 1 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก
200
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดตาก แปลงที่ 9
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อ-ห้วยตากฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต. อ.บ้านตาก จ.ตาก
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อ-ห้วยตากฝั่งขวา แปลงที่ 1 (ปี 2552)
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
400
2549 โครงการฟื้นฟูป่าเฉลิมพระเกียรติฯรบ 60 ปี แปลงที่ 3 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
500
2552 โครงการปลูฏป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อ-ห้วยตากฝั่งขวา แปลงที่ 3 (ปี 2552)
   พื้นที่ : นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อ-ห้วยตากฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ตาก
300
2553 แปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2553 ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมือง
   พื้นที่ : แปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2553 ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมือง
   ที่ตั้ง : ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมืองตาก จ.ตาก
15
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ปี 2553 รหัส 927 จังหวัดตาก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
100
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่าฯ จังหวัดตาก แปลงที่ 6
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 7
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2551 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัย จังหวัดตาก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
500
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 7
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 7
   ที่ตั้ง : ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสวนเมี่ยง แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสวนเมี่ยง
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.ตาก
1,200
2555 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง จ.ตาก แปลงที่ 6
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
200
2544 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดาง-วังก์เจ้า แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า
   ที่ตั้ง : ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด - ป่าสามหมื่น ปี2552 แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด,ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
350
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จ.ตาก แปลงที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
4
2553 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลาง ระยะยาวป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิด โป่งแดง จังหวัดตาก
   พื้นที่ : วป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิด โป่งแดง
   ที่ตั้ง : ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
250
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสามหมื่น ปี 2552 แปลงที่ 1 จังหวัดตาก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
350
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 1
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 1
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
400
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น แปลงที่ 6 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ตาก
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดตาก แปลงที่ 15
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าสามหมื่น จังหวัดตาก แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2553 โครงการฟื้นฟูป่าเฉลิมพระเกียรติ แปลง 3 จ.ตาก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
500
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 2
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 2
   ที่ตั้ง : ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
300
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิด-โป่งแดง แปลงที่ 1 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิด-โป่งแดง
   ที่ตั้ง : ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
500
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด
   ที่ตั้ง : ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
250
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ตาก
250
2551 โครงการ รักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจ ถวายพระแม่ของแผ่นดิน จ.ตาก แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จ.ตาก แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
4
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง (ปี 2552) จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
300
2554 แปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2554 อำเภอเมือง จังหวัดตาก
   พื้นที่ : แปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2554 อำเภอเมือง จังหวัดตาก
   ที่ตั้ง : ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก
5
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าฯป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ระมาด แปลงที่ 2 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 2
   ที่ตั้ง : ต.- อ.แม่ระมาด จ.ตาก
250
2554 แปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2554 อ.เมือง จ.ตาก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก
5
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ที่ 8
   พื้นที่ : ป่าแม่สอด ที่ 8
   ที่ตั้ง : ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก
900
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ละเมา ที่ 1
   พื้นที่ : ป่าแม่ละเมา ที่ 1
   ที่ตั้ง : ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก
600
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 2
   พื้นที่ : ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 2
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
200
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
200
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 14
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
200
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 14 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ที่ 3 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 1
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด ที่ 1
   ที่ตั้ง : ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
250
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 3
   พื้นที่ : ป่าท่าสองยาง ที่ 3
   ที่ตั้ง : ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ที่ 5
   พื้นที่ : ป่าแม่สอด ที่ 5
   ที่ตั้ง : ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ที่ 6
   พื้นที่ : ป่าแม่สอด ที่ 6
   ที่ตั้ง : ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก
400
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ที่ 12
   พื้นที่ : ป่าแม่สอด ที่ 12
   ที่ตั้ง : ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
200
2556 โครงการปลูกป่าประชาอาสาอำเภอเมือง จังหวัดตาก ปลูกปี พ.ศ. 2553
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
32
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น แปลงที่ 9 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ตาก
250
2553 แปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2553 อ.เมือง จ.ตาก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
5
2553 แปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2553 ต.ตลุกกลางทุ่ง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมืองตาก จ.ตาก
15
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสามหมื่น ปี 2552 แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต. อ.แม่ระมาด จ.ตาก
350
2552 โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ตามแนวพระราชดำริฯปี 2552
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ตาก
-
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 14
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า ที่ 1
   พื้นที่ : ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า ที่ 1
   ที่ตั้ง : ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
500
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 6
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด ที่ 6
   ที่ตั้ง : ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 22
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด ที่ 22
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 26
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด ที่ 26
   ที่ตั้ง : ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด แปลงที่ 9 (ปี 2553) จ.ตาก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า ที่ 3
   พื้นที่ : ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า ที่ 3
   ที่ตั้ง : ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
800
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า ที่ 6
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า
   ที่ตั้ง : ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
200
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดาง-วังก์เจ้า แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า
   ที่ตั้ง : ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
500
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดาง-วังก์เจ้า แปลงที่ 2 จังหวัดตาก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
500
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 5
   พื้นที่ : ป่าท่าสองยาง ที่ 5
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
1,100
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ที่ 1
   พื้นที่ : ป่าแม่สอด ที่ 1
   ที่ตั้ง : ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
950
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอดที่ 4
   พื้นที่ : ป่าแม่สอดที่ 4
   ที่ตั้ง : ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ที่ 10
   พื้นที่ : ป่าแม่สอด ที่ 10
   ที่ตั้ง : ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 3
   พื้นที่ : ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 3
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
200
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 12
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 13
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 13
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 4
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด ที่ 4
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
850
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าประดางและป่าวังก์เจ้าที่ 7 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า
   ที่ตั้ง : ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
150
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าช่องแคบและป่าแม่โกนเกน ที่ 5 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าช่องแคบและป่าแม่โกนเกน
   ที่ตั้ง : ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก
250
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 5 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก
300
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดาง-วังก์เจ้า จ.ตาก
   พื้นที่ : ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า
   ที่ตั้ง : ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
700
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อ-ห้วยตากฝั่งขวา แปลงที่ 2 (ปี 2552)
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก
400
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 10
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด ที่ 10
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 12
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด ที่ 12
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 13
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด ที่ 13
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาดที่ 17
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาดที่ 17
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ตาก
-
2556 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัย
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ตาก
-
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 8
   พื้นที่ : ป่าท่าสองยาง ที่ 8
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสามหมื่น ที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสามหมื่น ที่ 2
   ที่ตั้ง : ต. อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 1
   พื้นที่ : ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 1
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
200
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ที่ 15 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก
300
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง ที่ 4 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
137
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 11 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดตาก แปลงที่ 13
   พื้นที่ : ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดตาก แปลงที่ 7
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด,ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2551 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด
   พื้นที่ : ป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
750
2548 สวนป่าประดาง-วังเจ้า
   พื้นที่ : วังเจ้า(เดิมกิ่งอำเภอวังเจ้า)
   ที่ตั้ง : ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก
900
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง ที่ 1
   พื้นที่ : ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง ที่ 1
   ที่ตั้ง : ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก
600
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 3
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 3
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวาที่ 5
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวาที่ 5
   ที่ตั้ง : ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
-
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวาที่ 6
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวาที่ 6
   ที่ตั้ง : ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 8
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 8
   ที่ตั้ง : ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวาที่ 9
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวาที่ 9
   ที่ตั้ง : ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก
250
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวาที่ 10
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวาที่ 10
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ตาก
-
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 7
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด ที่ 7
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1,800
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 19
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด ที่ 19
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ที่ 11
   พื้นที่ : ป่าแม่สอด ที่ 11
   ที่ตั้ง : ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก
300
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ แม่ระมาด ที่ 24
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ แม่ระมาด
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 11
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
200
2552 โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ตามแนวพระราชดำริพระบาmสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2552
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าช่องแคบและป่าแม่โกนเกน ที่ 1
   ที่ตั้ง : ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
150
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยางที่ 15 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
100
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 22 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
200
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 13 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
300
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิด-โป่งแดง แปลงที่ 2 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง
   ที่ตั้ง : ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
700
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าแม่สลิด-โป่งแดง จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าแม่สลิด-โป่งแดง
   ที่ตั้ง : ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก
400
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 12
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 12
   ที่ตั้ง : ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 4
   พื้นที่ : ป่าท่าสองยาง ที่ 4
   ที่ตั้ง : ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
900
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง จังหวัดตาก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ตาก
-
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 13
   พื้นที่ : ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
200
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
200
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ที่ 13
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
200
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ที่ 11
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก
200
2557 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 6
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
200
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ที่ 14 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
300
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสามหมื่น ที่ 7 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนด้วยเงินนอกงบประมาณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด-ป่าสามหมื่น ปี 2552 แปลงที่ 3
   พื้นที่ : อำเภอแม่ระมาด
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดตาก แปลงที่ 9
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด,ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัย ระยะกลางและระยยาว ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ระมาด แปลงที่ 3 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
250
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 18 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก
150
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 25 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
250
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอดที่ 10 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก
150
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 6 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.โมรโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก
200
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 17 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดตาก แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2551 โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2551
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าช่องแคบและป่าแม่โกนเกน ที่ 1
   ที่ตั้ง : ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
100
2553 แปลงปลูกป่าทดแทนด้วยเงินนอกงบประมาณ รหัส 927 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด
   พื้นที่ : ป่าสงวแนห่งชาติ ป่าแม่สอด ที่ 7
   ที่ตั้ง : ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
100
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 13 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
150
2559 หน่วยฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอดที่ 17 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก
150
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 17 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
250
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอดที่ 16 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก
150
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอดที่ 2 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก
120
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง ที่ 14 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
138
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดตาก แปลงที่ 11
   พื้นที่ : อำเภอแม่ระมาด
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดตาก แปลงที่ 7
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อ-ห้วยตากฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
400
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดตาก แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด,ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาหภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดตาก แปลงที่ 4
   พื้นที่ : อำเภอแม่ระมาด
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าสามหมื่น ปี 2552 แปลงที่ 2 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจ ถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดตาก แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ปี 2552
   พื้นที่ : ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก
   ที่ตั้ง : ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดตาก แปลงที่ 6
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2553 แปลงปลูกป่าวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2553
   พื้นที่ : แปลงปลูกป่าวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2553
   ที่ตั้ง : ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
30
2542 โครงการพัฒนาเฉพาะพื้นที่ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก
900
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ละเมา จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าแม่ละเมา
   ที่ตั้ง : ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก
600
2548 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อำเภอเมือง จังหวัดตาก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
75
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง ที่ 2
   พื้นที่ : ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง ที่ 2
   ที่ตั้ง : ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก
250
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง ที่ 3
   พื้นที่ : ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง ที่ 3
   ที่ตั้ง : ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
700
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดงที่ 4
   ที่ตั้ง : ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
700
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดงที่ 5
   ที่ตั้ง : ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
300
2556 สวนป่าแม่สลิด
   พื้นที่ : ป่าแม่สลิด
   ที่ตั้ง : ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก
374
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 4
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 4
   ที่ตั้ง : ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า ที่ 5
   พื้นที่ : ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า ที่ 5
   ที่ตั้ง : ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
400
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสามหมื่น ที่ 6
   พื้นที่ : ป่าสามหมื่น ที่ 6
   ที่ตั้ง : ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
500
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 8
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด ที่ 8
   ที่ตั้ง : ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 9
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด ที่ 9
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 14
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด ที่ 14
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 16
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด ที่ 16
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1,850
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาดที่ 21
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาดที่ 21
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ตาก
-
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 25
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด ที่ 25
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1,250
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 27
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด ที่ 27
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 1
   พื้นที่ : ป่าท่าสองยาง ที่ 1
   ที่ตั้ง : ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 2
   พื้นที่ : ป่าท่าสองยาง ที่ 2
   ที่ตั้ง : ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยางที่ 10
   พื้นที่ : ป่าท่าสองยางที่ 10
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสามหมื่น ที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสามหมื่น ที่ 3
   ที่ตั้ง : ต. อ.แม่ระมาด จ.ตาก
350
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสามหมื่น ที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสามหมื่น ที่ 4
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสามหมื่น ที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสามหมื่น ที่ 5
   ที่ตั้ง : ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2550 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดาง-วังเจ้า แปลงที่ 4 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าประดางและป่าวังเจ้า
   ที่ตั้ง : ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
500
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อ-ป่าห้วยตากฝั่งขวา แปลงที่ 3
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก
200
2554 โครงการฟืนฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทบรรเทาอุทกภัยฯ แปลงที่ 4 จังหวัดตาก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2552 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อำเภอเมือง จังหวัดตาก (ปี 2553)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.เมืองตาก จ.ตาก
20
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ที่ 2
   พื้นที่ : ป่าแม่สอด ที่ 2
   ที่ตั้ง : ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ที่ 7
   พื้นที่ : ป่าแม่สอด ที่ 7
   ที่ตั้ง : ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ที่ 9
   พื้นที่ : ป่าแม่สอด ที่ 9
   ที่ตั้ง : ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก
400
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าช่องแคบและป่าแม่โกนเกน ที่ 1
   พื้นที่ : ป่าช่องแคบและป่าแม่โกนเกน ที่ 1
   ที่ตั้ง : ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
250
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 11
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 11
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
400
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า ที่ 2
   พื้นที่ : ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า ที่ 2
   ที่ตั้ง : ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
500
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า ที่ 4
   พื้นที่ : ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า ที่ 4
   ที่ตั้ง : ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
400
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 2
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด ที่ 2
   ที่ตั้ง : ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
550
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 3
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด ที่ 3
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
800
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาดที่ 20
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาดที่ 20
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ตาก
-
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด ที่ 23
   พื้นที่ : ป่าแม่ระมาด ที่ 23
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 6
   พื้นที่ : ป่าท่าสองยาง ที่ 6
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 7
   พื้นที่ : ป่าท่าสองยาง ที่ 7
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
200
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยางที่ 9
   พื้นที่ : ป่าท่าสองยางที่ 9
   ที่ตั้ง : ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
100
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ที่ 22 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
150
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าประจำรักษ์ ที่ 1 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประจำรักษ์
   ที่ตั้ง : ต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก
150
2563 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 5 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
170
2564 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 32 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
170
2564 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 13 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
145
2564 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 7 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
155
2564 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 30 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
170
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ที่ 27 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก
150
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 5 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
150
2561 หน่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดตาก ที่ 2/3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
170
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ที่ 14 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก
300
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 13 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
300
2561 หน่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดตาก ที่ 2/12
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
250
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าประจำรักษ์ ที่ 2 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประจำรักษ์
   ที่ตั้ง : ต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก
135
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง ที่ 11 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
250
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ที่ 21 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
140
2565 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง ที่ 13 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
150
2565 หน่วยจัดการต้นน้ำดอยเปเปอร์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
100
2565 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง ที่ 8 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
150
2565 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสามหมื่น ที่ 10 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
170
2565 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 25 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
150
2565 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ที่ 3 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก
100
2566 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสามหมื่น ที่ 11 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1,550
2566 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสามหมื่น ที่ 3 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
155
2566 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง ที่ 17 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
150
2566 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง ที่ 15 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
120
2566 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 14 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
160
2566 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 25 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
160
2566 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 9 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
150
2566 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 33 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
155
2566 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิด และป่าโป่งแดง ที่ 9 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิด และป่าโป่งแดง
   ที่ตั้ง : ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
115
2567 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 10 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
150
2567 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง ที่ 8 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
150
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 7 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
400
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก) ที่ 1 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
156
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง ที่ 15 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
250
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 15 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิดและโป่งแดงที่ 7 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิดและโป่งแดง
   ที่ตั้ง : ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก
160
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ที่ 18 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก
150
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ที่ 26 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
120
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ที่ 29 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก
150
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ที่ 16 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
150
2565 โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม กฟผ. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 2 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2565
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
440
2565 โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม กฟผ. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 3 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2565
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
330
2565 โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม กฟผ. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 3 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2565
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
440
2565 โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม กฟผ. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 3 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2565
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
440
2565 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง ที่ 19 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
170
2566 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 28 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
160
2566 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง ที่ 20 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
120
2565 โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม กฟผ. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 1 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2565
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
440
2561 หน่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดตาก ที่ 2/9
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
260
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 9 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
250
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 11 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
250
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ที่ 26 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก
121
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าสามหมื่น ที่ 7 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
150
2564 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 5 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
170
2564 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 28 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
170
2564 หน่วยจัดการต้นน้ำดอยเปเปอร์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
200
2565 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง ที่ 20 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
170
2565 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 9 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
142
2565 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 14 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
170
2565 โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม กฟผ. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 2 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2565
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
440
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 7 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
172
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ที่ 29 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
150
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ที่ 21 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
150
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 8 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
170
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าสามหมื่น ที่ 8 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
170
2561 หน่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดตาก ที่ 1/3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
250
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าช่องแคบและป่าแม่โกนเกน ที่ 8 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าช่องแคบและป่าแม่โกนเกน
   ที่ตั้ง : ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก
250
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตาม ม. 25 แห่ง พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507) ที่ 6 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง
   ที่ตั้ง : ต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก
150
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 17 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
150
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 8 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
300
2564 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 14 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
170
2565 หน่วยฟิ้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดตาก ที่ 2/7
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
150
2566 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง ที่ 21 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
100
2566 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 34 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
120
2566 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 4 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
138
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าประดางและป่าวังก์เจ้าที่ 7 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าประดางและป่าวังก์เจ้า
   ที่ตั้ง : ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
150
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พรบ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (มาตรา 25) ที่ 4 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 9 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
250
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ที่ 7 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
170
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ที่ 14 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
150
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ที่ 21 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
150
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าสามหมื่น ที่ 3 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
170
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 13 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
250
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ที่ 27 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
150
2565 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง ที่ 7 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
170
2565 หน่วยฟิ้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดตาก ที่ 2/8
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
150
2565 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 33 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
170
2566 หน่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดตาก ที่ 1/1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
120
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตาม ม. 25 แห่ง พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507) ที่ 7 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง
   ที่ตั้ง : ต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก
150
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ที่ 3 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
150
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง ที่ 22 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
170
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ที่ 28 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
150
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 16 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2562 หน่วยฟื้นฟูสภาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 14 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
170
2562 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 10 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
130
2562 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 5 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
170
2562 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตาม ม.25 พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ถูกบุกรุก) ที่ 7 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง
   ที่ตั้ง : ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
116
2563 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตื่น ที่ 1 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตื่น
   ที่ตั้ง : ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก
90
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง ที่ 5 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กรอง และป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.ไมไกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก
200
2566 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 5 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
160
2566 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 29 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
160
2565 โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม กฟผ. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 1 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2565
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
411
2566 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 13 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
150
2565 โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม กฟผ. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 2 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2565
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
220
2564 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 33 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
170
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ที่ 18 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก
150
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ที่ 24 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
150
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ที่ 17 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
150
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ที่ 26 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
121
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ที่ 26 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
100
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ที่ 29 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
150
2562 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าประจำรักษ์ ที่ 4 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าประจำรักษ์
   ที่ตั้ง : ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
70
2562 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 8 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
170
2562 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 13 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
170
2562 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง ที่ 9 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
170
2562 หน่วยฟื้นฟูสภาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 29 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
170
2562 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 11 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
170
2563 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 30 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
150
2563 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 20 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
150
2566 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง ที่ 19 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก
100
2565 โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม กฟผ. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 3 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2565
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
440
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง ที่ 4 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
200
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ที่ 20 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
150
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าสามหมื่น ที่ 5 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
150
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ที่ 25 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
150
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ที่ 21 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
150
2561 หน่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดตาก ที่ 2/8
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
250
2561 หน่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดตาก ที่ 2/2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
170
2561 หน่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดตาก ที่ 2/5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
170
2561 หน่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดตาก ที่ 2/4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
170
2561 หน่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดตาก ที่ 2/1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
170
2561 หน่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดตาก ที่ 1/6
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
300
2561 หน่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดตาก ที่ 2/14
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
250
2561 หน่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดตาก ที่ 2/11
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
250
2561 หน่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดตาก ที่ 1/8
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าช่องแคบและป่าแม่โกนเกน
   ที่ตั้ง : ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก
120
2561 หน่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดตาก ที่ 1/9
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าช่องแคบและป่าแม่โกนเกน
   ที่ตั้ง : ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก
120
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 10 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
250
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 7 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก
160
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 8 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก
160
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ละเมา ที่ 2 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ละเมา
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
170
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง ที่ 17 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
80
2561 หน่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดตาก ที่ 1/5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง ที่ 17 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
300
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าช่องแคบ และป่าแม่โกนเกน ที่ 2 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าช่องแคบและป่าแม่โกนเกน
   ที่ตั้ง : ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก
300
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าช่องแคบ และป่าแม่โกนเกน ที่ 4 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าช่องแคบและป่าแม่โกนเกน
   ที่ตั้ง : ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก
300
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง ที่ 4 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
200
2561 หน่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดตาก ที่ 1/12
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า
   ที่ตั้ง : ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
90
2561 หน่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดตาก ที่ 2/10
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
250
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง ที่ 25 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
150
2561 หน่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดตาก ที่ 1/2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
150
2561 หน่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดตาก ที่ 1/4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
400
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง ที่ 14 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
300
2562 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง ที่ 13 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
150
2562 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 7 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
150
2562 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าสามหมื่น ที่ 10 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
160
2562 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 1 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
170
2562 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 14 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
160
2562 หน่วยฟื้นฟูสภาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 30 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
170
2562 หน่วยฟื้นฟูสภาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 26 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
170
2562 หน่วยฟื้นฟูสภาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 7 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
166
2562 หน่วยฟื้นฟูสภาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 29 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
83
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง ที่ 4 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
200
2562 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 11 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
170
2562 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง ที่ 28 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
150
2564 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 25 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
170
2564 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 26 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
170
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 8 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 7 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
164
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าสามหมื่น ที่ 3 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าสามหมื่น
   ที่ตั้ง : ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
170
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง ที่ 13 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
300
2563 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 5 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
150
2563 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 31 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
300
2561 หน่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดตาก ที่ 1/10
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า
   ที่ตั้ง : ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
170
2561 หน่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดตาก ที่ 2/7
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
250
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง ที่ 15 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
200
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง ที่ 14 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
200
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พรบ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (มาตรา 25) ที่ 5 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
200
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พรบ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (มาตรา 25) ที่ 2 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก
250
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พรบ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (มาตรา 25) ที่ 3 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก
250
2563 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 8 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อ และป่าห้วยตากฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
150
2563 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประจำรักษ์ ที่ 2 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าประจำรักษ์
   ที่ตั้ง : ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
150
2563 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 16 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
170
2564 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 29 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
170
2564 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 28 จังหวัดตาก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
170
2564 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 29 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
170
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง ที่ 16 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
250
2565 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 4 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
100
2561 หน่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดตาก ที่ 1/1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
550
2561 หน่วยฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง ที่ 22 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
150
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 12 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
250
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 5 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
250
2561 หน่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดตาก ที่ 2/6
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
300
2561 หน่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัด ที่ 2/13
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
250
2561 หน่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดตาก ที่ 1/7
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
120
2561 ฐานปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดตาก ที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
20
2561 ฐานปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดตาก ที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
20
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ที่ 1 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก
160
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิดและโป่งแดงที่ 6 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิดและโป่งแดง
   ที่ตั้ง : ต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก
160
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าช่องแคบและป่าแม่โกนเกน ที่ 6 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าช่องแคบและป่าแม่โกนเกน
   ที่ตั้ง : ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก
140
2562 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ระมาด ที่ 28 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ระมาด
   ที่ตั้ง : ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
114
2563 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 26 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
150
2565 โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม กฟผ. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 2 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2565
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาว จ.ตาก
440
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าช่องแคบ และป่าแม่โกนเกน ที่ 3 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าช่องแคบและป่าแม่โกนเกน
   ที่ตั้ง : ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก
300
2561 หน่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดตาก ที่ 1/11
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดางและป่าวังเจ้า
   ที่ตั้ง : ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
270
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 7 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ที่ 23 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
150
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ที่ 19 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก
150
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าช่องแคบและป่าแม่โกนเกน ที่ 7 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าช่องแคบและป่าแม่โกนเกน
   ที่ตั้ง : ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก
170
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ที่ 16 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
150
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ที่ 3 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
150
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ที่ 28 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด
   ที่ตั้ง : ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
150
2562 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 18 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
170
2563 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 29 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
150
2563 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 28 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
150
2563 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 11 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ท้อ และป่าห้วยตากฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
170
2563 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 19 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
150
2563 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง ที่ 8 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง
   ที่ตั้ง : ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก
90
2563 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 11 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
170
2563 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 16 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
170
2563 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 17 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
170
2563 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 15 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
150
 
รวม
136,358
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :