หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตาม ม.25 พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ถูกบุกรุก) ที่ 7 จังหวัดตาก  

ข้อมูลทั่วไป

หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตาม ม.25 พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ถูกบุกรุก) ที่ 7 จังหวัดตาก

ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
เนื้อที่ : 116 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทโครงการ : กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่า ตามมาตรา 25 พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ 2507 และพื้นที่ที่ถุกบุกรุก
ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง

ข้อมูลกิจกรรม

No.ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบเนื้อที่(ไร่)
12562 ปลูกป่า นายก้องกิตติพัศ พิชัยณรงค์ 116

ข้อมูลสภาพป่า

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :