หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รายละเอียดสวนป่าเอกชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
  สำนักจัดการฯ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  โครงการ :
สถานะแปลงปลูกป่า :
จำนวน 916 รายการ
ปีรายละเอียดสวนป่าเอกชนเนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
2565 รหัสป่าเอกชน : 60926
   ที่ตั้ง : ต.มะนังตายอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
13-0-0
2565 รหัสป่าเอกชน : 58973
   ที่ตั้ง : ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
7-2-42
2565 รหัสป่าเอกชน : 58980
   ที่ตั้ง : ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
6-2-69
2565 รหัสป่าเอกชน : 58991
   ที่ตั้ง : ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
4-2-97
2565 รหัสป่าเอกชน : 58993
   ที่ตั้ง : ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
52-3-35
2565 รหัสป่าเอกชน : 58999
   ที่ตั้ง : ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
1-2-14
2565 รหัสป่าเอกชน : 59003
   ที่ตั้ง : ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
1-2-71
2565 รหัสป่าเอกชน : 59044
   ที่ตั้ง : ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
11-2-50
2565 รหัสป่าเอกชน : 59043
   ที่ตั้ง : ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
15-1-92
2565 รหัสป่าเอกชน : 59051
   ที่ตั้ง : ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
4-0-0
2565 รหัสป่าเอกชน : 59188
   ที่ตั้ง : ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
15-3-60
2565 รหัสป่าเอกชน : 58994
   ที่ตั้ง : ต.หนองกุง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
3-3-63
2565 รหัสป่าเอกชน : 58998
   ที่ตั้ง : ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
1-2-85
2565 รหัสป่าเอกชน : 59002
   ที่ตั้ง : ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
1-2-81
2565 รหัสป่าเอกชน : 59004
   ที่ตั้ง : ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
1-2-83
2565 รหัสป่าเอกชน : 59006
   ที่ตั้ง : ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
5-2-86
2565 รหัสป่าเอกชน : 59049
   ที่ตั้ง : ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
5-2-51
2565 รหัสป่าเอกชน : 59058
   ที่ตั้ง : ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
11-1-14
2565 รหัสป่าเอกชน : 59090
   ที่ตั้ง : ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
9-1-5
2565 รหัสป่าเอกชน : 58982
   ที่ตั้ง : ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
3-2-22
2565 รหัสป่าเอกชน : 58988
   ที่ตั้ง : ต.โพธิ์ชัย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
7-3-54
2565 รหัสป่าเอกชน : 58996
   ที่ตั้ง : ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
10-1-99
2565 รหัสป่าเอกชน : 58997
   ที่ตั้ง : ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
1-1-49
2565 รหัสป่าเอกชน : 59000
   ที่ตั้ง : ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
1-2-83
2565 รหัสป่าเอกชน : 59005
   ที่ตั้ง : ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
5-3-36
2565 รหัสป่าเอกชน : 59047
   ที่ตั้ง : ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
2-0-82
2565 รหัสป่าเอกชน : 59045
   ที่ตั้ง : ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
4-2-25
2565 รหัสป่าเอกชน : 59048
   ที่ตั้ง : ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
4-3-58
2565 รหัสป่าเอกชน : 59050
   ที่ตั้ง : ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
8-1-2
2565 รหัสป่าเอกชน : 59052
   ที่ตั้ง : ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
6-0-0
12345678910...
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :