หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รายละเอียดสวนป่าเอกชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
  สำนักจัดการฯ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  โครงการ :
สถานะแปลงปลูกป่า :
จำนวน 9546 รายการ
ปีรายละเอียดสวนป่าเอกชนเนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
2561 รหัสป่าเอกชน : 35945
   ที่ตั้ง : ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
5-0-0
2561 รหัสป่าเอกชน : 34268
   ที่ตั้ง : ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
10-0-0
2561 รหัสป่าเอกชน : 25956
   ที่ตั้ง : ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
1-0-0
2561 รหัสป่าเอกชน : 25958
   ที่ตั้ง : ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
21-0-0
2561 รหัสป่าเอกชน : 25879
   ที่ตั้ง : ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
7-0-0
2561 รหัสป่าเอกชน : 25882
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
2-0-0
2561 รหัสป่าเอกชน : 26014
   ที่ตั้ง : ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
5-0-0
2561 รหัสป่าเอกชน : 26018
   ที่ตั้ง : ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
2-2-0
2561 รหัสป่าเอกชน : 25888
   ที่ตั้ง : ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
10-0-0
2561 รหัสป่าเอกชน : 25892
   ที่ตั้ง : ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
20-0-0
2561 รหัสป่าเอกชน : 25894
   ที่ตั้ง : ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
3-0-0
2561 รหัสป่าเอกชน : 25776
   ที่ตั้ง : ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
3-0-0
2561 รหัสป่าเอกชน : 25947
   ที่ตั้ง : ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
7-0-0
2561 รหัสป่าเอกชน : 25952
   ที่ตั้ง : ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
4-0-0
2561 รหัสป่าเอกชน : 25957
   ที่ตั้ง : ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
1-0-0
2561 รหัสป่าเอกชน : 25600
   ที่ตั้ง : ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
8-0-0
2561 รหัสป่าเอกชน : 25580
   ที่ตั้ง : ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
8-0-15
2561 รหัสป่าเอกชน : 25587
   ที่ตั้ง : ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
16-3-0
2561 รหัสป่าเอกชน : 25599
   ที่ตั้ง : ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
4-0-0
2561 รหัสป่าเอกชน : 25601
   ที่ตั้ง : ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
5-0-0
2561 รหัสป่าเอกชน : 34271
   ที่ตั้ง : ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
5-0-0
2561 รหัสป่าเอกชน : 34273
   ที่ตั้ง : ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
2-0-0
2561 รหัสป่าเอกชน : 25878
   ที่ตั้ง : ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
40-0-0
2561 รหัสป่าเอกชน : 25880
   ที่ตั้ง : ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
17-0-0
2561 รหัสป่าเอกชน : 25881
   ที่ตั้ง : ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
11-0-0
2561 รหัสป่าเอกชน : 25883
   ที่ตั้ง : ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
23-0-0
2561 รหัสป่าเอกชน : 25884
   ที่ตั้ง : ต.ไทรโสภา อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
5-0-0
2561 รหัสป่าเอกชน : 25885
   ที่ตั้ง : ต.ไทรโสภา อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
19-0-0
2561 รหัสป่าเอกชน : 25886
   ที่ตั้ง : ต.ไทรโสภา อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
6-0-0
2561 รหัสป่าเอกชน : 25889
   ที่ตั้ง : ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
10-0-0
12345678910...
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :