หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

Buffer Zone

ครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า

การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกตามแนวพระราชดำริ

ป่าเสื่อมโทรม

หมู่บ้าน คทช. ปลูกป่า 20% ตามเงื่อนไข

หมู่บ้านฟื้นฟูป่า

สรุปสวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่ทำกิจกรรม : ระหว่าง ถึง
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
ตำบล :
No.กิจกรรมจำนวน(โครงการ)จำนวน(กิจกรรม)เนื้อที่(ไร่)
1ปลูกป่า2,0722,229523,655
2ปลูกป่าใช้สอย (หวาย)13514015,300
3ปลูกป่าเพื่อการวิจัย (ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง)15616136,070
4จัดทำแหล่งผลิตเมล็ดพันธู์ไม้ป่าชายเลน11200
5บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี)1,3902,449857,499
6บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี)550858292,191
7บำรุงรักษาป่าหวายอายุ 2-6 ปี7312814,270
8บำรุงแปลงสาธิตปีที่ 2-6 (บำรุงป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง)11217240,270
9จัดทำแนวกันไฟ51783930,678
10ปรับปรุงระบบนิเวศน์ต้นน้ำ11900
11เพาะชำหญ้าแฝก2152671,900
12สร้างฝาย233237800
13พ้นการบำรุง9172,181
14จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ (ไผ่)11-
15ปลูกป่าเพื่อการวิจัย (ไผ่)22200
16พื้นที่เป้าหมายในการปลูกป่าประจำปี งบประมาณ 2556222,500
 
รวม
5,469
7,5041,818,614
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :