หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
สวนป่าแม่พรุ-เทือกเขาไฟไหม้  

ข้อมูลทั่วไป

สวนป่าแม่พรุ-เทือกเขาไฟไหม้

ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
เนื้อที่ : 50 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทโครงการ : กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม
ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พรุ-เทือกเขาไฟไหม้

ข้อมูลกิจกรรม

No.ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบเนื้อที่(ไร่)
12556 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายทวีป โชคสวัสดิกร 50
22555 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายทวีป โชคสวัสดิกร 100
32554 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายทวีป โชคสวัสดิกร 150
42553 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายทวีป โชคสวัสดิกร 200
52552 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายทวีป โชคสวัสดิกร 200
62551 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายทวีป โชคสวัสดิกร 200
72550 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายทวีป โชคสวัสดิกร 200
82549 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายทวีป โชคสวัสดิกร 200
92548 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายทวีป โชคสวัสดิกร 200
102547 ปลูกป่าใช้สอย (หวาย) นายทวีป โชคสวัสดิกร 50
112546 ปลูกป่า นายทวีป โชคสวัสดิกร 50
122545 ปลูกป่า นายทวีป โชคสวัสดิกร 50

ข้อมูลสภาพป่า

ปีที่สำรวจ : 2555
ดัชนีพื้นที่ผิวใบ :
มวลชีวภาพ :
ผู้สำรวจ : นายทวีป โชคสวัสดิกร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หมายเหตุ : นายทวีป โชคสวัสดิกร เป็นผู้รายงาน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :