หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลียง แปลงที่ 1  

ข้อมูลทั่วไป

โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลียง แปลงที่ 1

ปีที่เริ่มโครงการ : 2548
ที่ตั้ง : ต.ใหม่พัฒนา, ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
เนื้อที่ : 1370 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทโครงการ : กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม
ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลียงและป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาว

ข้อมูลกิจกรรม

No.ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบเนื้อที่(ไร่)
12557 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายวัชระ เอกวิริยะภิชาติ 1,300
22557 จัดทำแนวกันไฟ นายวัชระ เอกวิริยะภิชาติ  
32556 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายวัชระ เอกวิริยะภิชาติ 1,370
42555 จัดทำแนวกันไฟ นายวัชระ เอกวิริยะภิชาติ  
52555 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายวัชระ เอกวิริยะภิชาติ 1,070
62555 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายวัชระ เอกวิริยะภิชาติ 300
72554 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายอุดมศักดิ์ แนวจิตร 300
82554 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายอุดมศักดิ์ แนวจิตร 1,070
92550 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายบัณฑิต ขีตตะสังคะ 300
102548 ปลูกป่า น ายบัณฑิต ขีตตะสังคะ 1,070

ข้อมูลสภาพป่า

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :