หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ ปี 2565 download

 

 

เนื้อที่ป่าไม้

 

        ตารางที่ 1  พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556 - 2566 excel  graph   

        ตารางที่ 2  พื้นที่ป่าไม้ แยกรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2565 excel graph  

        ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบข้อมูลพื้นที่ป่าของประเทศ ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 excel graph  

 

รายได้และงบประมาณ

 

       ตารางที่ 4 รายได้ของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2565 excel graph  

       ตารางที่ 5 สรุปวงเงินตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 excel   

 

อัตรากำลัง

        ตารางที่ 6 จำนวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมป่าไม้ ปี พ.ศ. 2557 - 2565 excel graph  

 

การฟื้นฟูป่าไม้

 

        ตารางที่ 7 พื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟูโดยกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2565 excel graph

        ตารางที่ 8 การปลูกป่าภาคเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 -2565 excel  

        ตารางที่ 9 การเพาะชำกล้าไม้ของกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 - 2565 excel graph

        ตางรางที่ 10 จำนวนและพื้นที่ป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 excel graph

 

การป้องกันรักษาป่าและควบคมไฟป่า

 

        ตารางที่ 11 การเกิดไฟใหม้ป่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แยกรายภาค excel graph

        ตารางที่ 12 การเกิดไฟไหม้ป่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แยกรายเดือน excel graph

 

การอนุญาตด้านป่าไม้

 

        ตารางที่ 13 การอนุญาตตาม พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 excel 

        ตารางที่ 14 การออกไม้อนุญาตด้านอุตสาหกรรมไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 excel

        ตารางที่ 15 การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า แยกตามกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 excel

        ตารางที่ 16 ข้อมูลการนำเข้าไม้และของป่าเข้ามาในราชอาณาจักร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 excel

        ตารางที่ 17 ข้อมูลการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ และถ่านไม้ เพื่่อการค้าหรือการส่งออก excel

        ตารางที่ 18 การขึ้นทะเบียนสวนป่าตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม excel graph

        ตารางที่ 19 จำนวนไม้ที่แจ้งตัดในที่ดินที่ขึ้นทะเบียนสวนป่าออนไลน์ พ.ศ. 2565 excel 

 

การผลิตไม้

 

        ตารางที่ 20 ข้อมูลปริมาณไม้ที่ผลิตได้ ปี พ.ศ. 2565 excel

 

การนำเข้าและส่งออก         

 

        ตารางที่ 21 ผลิตภัณฑ์ไม้นำเข้าและส่งออก excel

        ตารางที่ 22 ไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้า แยกรายชนิด ปี พ.ศ. 2565 excel

        ตารางที่ 23 ไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออก แยกรายชนิด ปี พ.ศ. 2565 excel

        ตารางที่ 24 ไม้ท่อนและไม่้แปรรูปนำเข้า แยกรายประเทศต้นทาง ปี พ.ศ. 2565 excel

        ตารางที่ 25 ไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออก แยกรายประเทศปลายทาง ปี พ.ศ. 2565 excel

       

ผลิตภัณฑ์ไม้ของโลก

 

         ตารางที่ 26 ประเทศผู้ผลิตไม้ซุงเพื่อการแปรรูปและการผลิตไม้บางรายใหญ่ ปี พ.ศ. 2559 - 2563 excel graph

         ตารางที่ 27 ประเทศผู้ผลิตไม้แปรรูปประเภทไม้สน รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2559 - 2563 excel graph

         ตารางที่ 28 ประเทศผู้ผลิตไม้แปรรูปประเภทไม้อื่นๆ ที่มิใช้ไม้สน รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2559 - 2563 excel graph

         ตารางที่ 29 ประเทศผู้ผลิตไม้อัดรายใหญ่ ปี พ.ศ. 2559 - 2563 excel graph

         ตารางที่ 30 ประเทศผู้ผลิตแผงไม้รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2559 - 2563 excel graph 

         ตารางที่ 31 ประเทศผู้ผลิตไม้บางรายใหญ่ ปี พ.ศ. 2559 - 2563 excel graph

         ตารางที่ 32 ประเทศผู้ผลิตแผ่นชิ้นไม้รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2559 - 2563 excel graph

         ตารางที่ 33 ประเทศผู้ผลิตแผ่นใยไม้อัดรายใหญ่ ปี พ.ศ. 2559 - 2563 excel graph

         ตารางที่ 34 ประเทศผู้ผลิตเยื้อไม้รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2559 - 2563 excel graph

         ตารางที่ 35 ประเทศผู้ผลิตเยื้อไม้เชิงกลและเยื้อไม้กึ่งเคมีรายใหญ่ ปี พ.ศ. 2559 - 2563 excel graph

         ตารางที่ 36 ประเทศผู้ผลิตเยื้อไม้เคมีรายใหญ่ ปี พ.ศ. 2559 - 2563 excel graph

         ตารางที่ 37 ประเทศผู้ผลิตเยื้อไม้เคมีที่เป็นเยื้อไม้ซัลเฟตไม่ได้ฟอก รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2559 - 2563 excel graph

         ตารางที่ 38 ประเทศผู้ผลิตเยอะไม้เคมีที่เป็นเยอะไม้ซัลเฟตฟอกแล้ว รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2559 - 2563 excel graph

         ตารางที่ 39 ประเทศผู้ผลิตเยอะไม้ชนิดละลายได้ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2559 - 2563 excel graph

         ตารางที่ 40 ประเทศผู้ผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2559 - 2563 excel graph

         ตารางที่ 41 ประเทศผู้ผลิตกระดาษและเยื้อกระดาษรายใหญ่ ปี พ.ศ. 2559 - 2563 excel graph

         ตารางที่ 42 ประเทศผู้ผลิตกระดาษและเยื้อกระดาษอื่นๆ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2559 - 2563 excel graph

         ตารางที่ 43 ประเทศผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษและเยื้อกระดาษรายใหญ่ ปี พ.ศ. 2559 - 2563 excel graph

         ตารางที่ 44 ประเทศผู้ผลิตกระดาษกราฟฟิคอื่นๆ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2559 - 2563 excel graph

         ตารางที่ 45 ประเทศผู้ผลิตกระดาษกราฟฟิคอื่นๆ ไม่เคลือบผิว เชิงกล รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2559 - 2563 excel graph

         ตารางที่ 46 ประเทศผู้ผลิตกระดาษกราฟฟิคอื่นๆ เคลือบผิว รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2559 - 2563 excel graph

         ตารางที่ 47 ประเทศผู้นำเข้าไม้่ซุงประเทศไม้สนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2563 excel graph

         ตารางที่ 48 ประเทศผู้ส่งออกไม้ซุงประเภทไม้สนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2563 excel graph

         ตารางที่ 49 ประเทศผู้นำไม้ซุงประเทศที่มิใช่ไม้สนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2563 excel graph

         ตารางที่ 50 ประเทศผู้ส่งออกไม้ซุงประเทศที่ไม่ใช่ไม้สนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2563 excel graph

         ตารางที่ 51 ประเทศผู้นำเข้าชิ้นไม้สับ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2563 excel graph

         ตารางที่ 52 ประเทศผู้ส่งออกชิ้นไม้สับ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2563 excel graph

         ตารางที่ 53 ประเทศผู้นำเข้าแผ่นชิ้นไม้อัดเรียงแถว รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2563 excel graph

         ตารางที่ 54 ประเทศผู้ส่งออกแผ่นชิ้นไม้อัดเรียงแถว รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2563 excel graph

         ตารางที่ 55 ประเทศผู้นำเข้าไฟเบอร์บอดร์ที่มีความหนาแน่นปานกลาง/สูง รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2563  excel graph

         ตารางที่ 56 ประเทศผู้ส่งออกไฟเบอร์บอดร์ที่มีความหนาแน่นปานกลาง/สูง รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2563 excel graph

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :