หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 306 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2562 ป่าชุมชนบ้านน้ำคำน้อย หมู่ 2
    ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
24-3-71
2562 ป่าชุมชนบ้านเหล่าหันทราย หมู่ 6
    บ้านเหล่าหันทราย แปลงที่ 1 (หมู่ 6), บ้านเหล่าหันทราย แปลงที่ 2 (หมู่ 6) ต.ส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงปอและดงบังอี่ จ.ยโสธร
295-0-83
2562 ป่าชุมชนบ้านเหมือดแอ่ หมู่ 7
    ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-1-29
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านผือ
    ผือ (หมู่ 11) ต.ดู่ทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
93-0-85
2562 ป่าชุมชนบ้านผือ
    ต.ดู่ทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
57-0-55
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบ่อ
    หนองบ่อ (หมู่ 4) ต.หนองหิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยปอ จ.ยโสธร
228-1-71
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโต่งโต้น
    โต่งโต้น (หมู่ 1) ต.หนองเป็ด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยแสนลึกและป่าหนองหิน จ.ยโสธร
312-0-77
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกยาว หมู่ 9
    บ้านโคกยาว หมู่ 9 (หมู่ 9), บ้านโคกยาว หมู่ 9 (หมู่ 9) ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
    ประเภทป่า :
55-0-64
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนนกชุม
    บ้านดอนนกชุม (หมู่ 7) ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงมะไฟ จ.ยโสธร, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
180-0-93
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกก่อง
    บ้านโคกก่อง (หมู่ 5) ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-2-27
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านกุดกว้าง
    กุดกว้าง (หมู่ 2) ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกหนองบัวและป่านาทม จ.ยโสธร, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
178-0-51
2562 ป่าชุมชนบ้านเหล่าตำแย หมู่ 19
    ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอนตาแต้ม จ.ยโสธร
41-2-25
2562 ป่าชุมชนบ้านสุขเกษม หมู่ 9
    สุขเกษม (หมู่ 9) ต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากำแมด จ.ยโสธร, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
144-3-49
2562 ป่าชุมชนบ้านสุขสว่าง หมู่ 8
    ต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากำแมด จ.ยโสธร
59-2-46
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านกำแมด หมู่1
    กำแมด (หมู่ 1) ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยแสนลึกและป่าหนองหิน จ.ยโสธร, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
119-0-50
2562 ปาชุมชนบ้านโนนยาง หมู่ 3
    ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยแสนลึกและป่าหนองหิน จ.ยโสธร
27-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนเปือย ม.1
    ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า :
70-1-56
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองแคน หมู่ 7
    ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
71-1-83
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองศาลา หมู่ 2
    ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า :
33-2-63
2562 ป่าชุมชนบ้านนาทม หมู่ 2
    ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอนตาแต้ม จ.ยโสธร
453-2-12
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านเกี้ยงเก่า หมู่ 4
    บ้านเกี้ยงเก่า (หมู่ 4) ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกหนองบัวและป่านาทม จ.ยโสธร, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,022-1-13
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านนาถ่ม ม.12
    ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า :
124-3-22
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านเหล่ามะเขียว
    เหล่ามะเขียว (หมู่ 4) ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
209-0-10
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านเหล่าหุ่ง
    เหล่าหุ่ง (หมู่ 4) ต.เหล่าไฮ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบ้านมะพริก จ.ยโสธร, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
800-1-60
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกสะอาด
    โคกสะอาด (หมู่ 7) ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
378-0-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านดงยาง หมู่ 5
    ดงยาง (หมู่ 5) ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
21-0-73
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าช้าง ม.6 แปลง 1
    ท่าช้าง แปลงที่ 1 (หมู่ 6) ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
86-3-20
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าช้าง ม.6 แปลง2
    ท่าช้าง (หมู่ 6) ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
33-0-66
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนเรือ หมู่ 3
    บ้านดอนเรือ แปลงที่ 1 (หมู่ 3), บ้านดอนเรือ แปลงที่ 2 (หมู่ 3) ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
    ประเภทป่า :
88-1-86
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านบัวขาว ม.9
    บัวขาว (หมู่ 9) ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
65-0-25
2562 ป่าชุมชนบ้านหนามแท่ง หมู่ 6
    ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
127-2-9
2562 ป่าชุมชนบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ 5
    ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
    ประเภทป่า :
282-1-94
2562 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ศรี หมู่ 8
    บ้านโพธิ์ศรี (หมู่ 8), บ้านโพธิ์ศรี (หมู่ 8) ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
    ประเภทป่า :
137-0-9
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านเหล่าใหญ่
    เหล่าใหญ่ (หมู่ 3) ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
77-3-71
2562 ป่าชุมชนบ้านเหมือดขาว หมู่ 12
    บ้านเหมือดขาว (หมู่ 12), บ้านเหมือดขาว (หมู่ 12) ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
    ประเภทป่า :
224-1-41
2562 ป่าชุมชนบ้านเลียบ หมู่ 6
    ต.โนนทราย อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
15-1-63
2562 ป่าชุมชนบ้านเลียบ หมู่ 3
    ต.โนนทราย อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
33-0-64
2562 ป่าชุมชนบ้านแดง หมู่ 2
    บ้านแดง แปลงที่ 1 (หมู่ 2), บ้านแดง แปลงที่ 2 (หมู่ 2), บ้านแดง แปลงที่ 3 (หมู่ 2) ต.โนนทราย อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
    ประเภทป่า :
72-2-17
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนทราย หมู่ 7
    บ้านโนนทราย แปลงที่ 1 (หมู่ 7), บ้านโนนทราย แปลงที่ 2 (หมู่ 7), บ้านโนนทราย แปลงที่ 3 (หมู่ 7), บ้านโนนทราย แปลงที่ 4 (หมู่ 7) ต.โนนทราย อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
    ประเภทป่า :
129-1-37
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนทราย หมู่ 1
    บ้านโนนทราย แปลงที่ (หมู่ 1), บ้านโนนทราย แปลงที่ 2 (หมู่ 1), บ้านโนนทราย แปลงที่ 3 (หมู่ 1), บ้านโนนทราย แปลงที่ 4 (หมู่ 1) ต.โนนทราย อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
    ประเภทป่า :
123-3-19
2562 ป่าชุมชนบ้านห้องแซง หมู่ 1
    ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
77-0-45
2562 ป่าชุมชนบ้านดงยาง หมู่ 7
    ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงปอและดงบังอี่ จ.ยโสธร
50-0-62
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนแดง หมู่ 8
    ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงปอและดงบังอี่ จ.ยโสธร, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
442-2-17
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านป่าชาด หมู่ 9
    บ้านป่าชาด (หมู่ 9), บ้านป่าชาด (หมู่ 9), บ้านป่าชาด (หมู่ 9) ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงปอและดงบังอี่ จ.ยโสธร, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
499-3-92
2562 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ทอง หมู่ 12
    ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
46-3-28
2562 ป่าชุมชนบ้านห้องคลอง หมู่ 3
    บ้านห้องคลอง (หมู่ 3) ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า :
23-2-83
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองบึง หมู่ 4
    บ้านหนองบึง หมู่ 4 (หมู่ 4) ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า :
20-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านท่าศิลา หมู่ 6
    ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงปอและดงบังอี่ จ.ยโสธร
28-1-46
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองนางตุ้ม หมู่ 6
    บ้านหนองนางตุ้ม แปลงที่ 1 (หมู่ 6), บ้านหนองนางตุ้ม แปลงที่ 2 (หมู่ 6) ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
66-2-20
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านทรายมูล หมู่ 14
    บ้านทรายมูล (หมู่ 14) ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
    ประเภทป่า :
278-2-95
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านแจนแลน ม.11
    ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
231-3-85
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านเสาเล้า หมู่ 6
    บ้านเสาเล้า (หมู่ 6) ต.ดู่ลาด อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
    ประเภทป่า :
25-3-73
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองเขื่อน หมู่ 11
    บ้านหนองเขื่อน (หมู่ 11) ต.ดู่ลาด อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโพธิ์ไทร จ.ยโสธร
52-1-58
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองลาดควาย หมู่ 3
    บ้านหนองลาดควาย (หมู่ 3) ต.ดู่ลาด อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโพธิ์ไทร จ.ยโสธร
28-3-9
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านดงมะไฟ หมู่ 1
    บ้านดงมะไฟ (หมู่ 1) ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
38-3-62
2561 ป่าชุมชนบ้านดงมะไฟ หมู่ 8
    ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
85-0-72
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านดงมะไฟ หมู่ 10
    บ้านดงมะไฟ ม.10 (หมู่ 10) ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
    ประเภทป่า :
-
2561 ป่าชุมชนบ้านคำครตา หมู่ 3
    บ้านคำครตา (หมู่ 3) ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
    ประเภทป่า :
11-3-72
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านโพธิญาน หมู่ 6
    บ้านโพธิญาน (หมู่ 6) ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า :
44-2-69
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านร่มโพธิ์ หมู่ 12
    บ้านร่มโพธิ์ หมู่ 12 (หมู่ 12) ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
224-2-58
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองแสง หมู่ 8
    บ้านหนองแสง หมู่ 8 (หมู่ 8) ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโพธิ์ไทร จ.ยโสธร
166-2-27
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านป่าติ้ว
    บ้านป่าติ้ว (หมู่ 4) ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
314-0-67
2561 บ้านโคกพระเจ้า หมู่ 9
    บ้านโคกพระเจ้า (หมู่ 9) ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า :
104-1-20
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบาก หมู่ 12
    บ้านหนองบาก (หมู่ 12) ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า :
556-1-76
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบาก หมู่ 5
    บ้านหนองบาก (หมู่ 5) ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า :
57-0-61
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านนิคม หมู่ 2
    บ้านนิคม (หมู่ 2) ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า :
30-2-41
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านเตาไห หมู่ 5
    บ้านเตาไห (หมู่ 5) ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า :
35-2-51
2561 ป่าชุมชนบ้านสีสุก หมู่ 5
    บ้านสีสุก (หมู่ 5) ต.ดู่ลาด อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโพธิ์ไทร จ.ยโสธร
62-0-72
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองแก ม.7
    ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า :
53-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านโนนประทาย หมู่ที่ 6
    ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า :
1,017-3-9
2560 ป่าชุมชนบ้านโนนประทาย หมู่ที่ 9
    ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า :
815-1-19
2560 ป่าชุมชนบ้านทรายทอง ม.9
    ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า :
1,650-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านดงสวาง
    ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกนาโก จ.ยโสธร
152-1-80
2559 ป่าชุมชนบ้านโคกนาโก
    ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
196-0-57
2559 ป่าชุมชนบ้านหนองสำโรง
    ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านนาดี จ.ยโสธร
265-0-34
2559 ป่าชุมชนบ้านโคกนาโก
    ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกนาโก จ.ยโสธร
158-1-3
2559 ป่าชุมชนบ้านหนองสำโรง
    ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านนาดี จ.ยโสธร
202-3-56
2558 ป่าชุมชนบ้านนาคำ
    นาคำ (หมู่ 8) ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
91-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเชือก
    เชือก (หมู่ 12) ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
90-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านคำก้าว ม.4
    คำก้าว (หมู่ 4) ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
49-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านศรีสมบูรณ์
    ศรีสมบูรณ์ (หมู่ 3) ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงปอและดงบังอี่ จ.ยโสธร
1,365-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านขี้เหล็ก
    ขี้เหล็ก (หมู่ 4) ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
100-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านลุมพุก
    ลุมพุก (หมู่ 1) ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
981-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านพรพูลสุข
    พรพูลสุข (หมู่ 5) ต.ดงเจริญ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
359-3-57
2558 ป่าชุมชนบ้านจำปา ม.2
    จำปา (หมู่ 2) ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
444-0-0
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านกล้วย หมู่ที่ 5 (แปลงที่ 2)
    ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
212-0-0
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านกล้วย หมู่ที่ 5 (แปลงที่ 1)
    ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
68-0-0
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองตุ หมู่ที่ 12 (แปลงที่ 1)
    ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
192-2-38
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองตุ หมู่ที่ 12 (แปลงที่ 2)
    ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
149-3-36
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองตอ หมู่ที่ 6
    ต.ทุ่งนางโอก อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านขั้นไดใหญ่และป่าบ้านเชียงหวาง จ.ยโสธร
173-3-37
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านเชือกน้อย หมู่ 8 (แปลงที่ 2)
    บ้านเชือกน้อย (แปลง 2) (หมู่ 8) ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
53-1-78
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านคำฮี หมู่ 3
    บ้านสวย (หมู่ 2) ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
70-0-0
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านคำม่วง หมู่ที่ 7
    บ้านคำม่วง (หมู่ 1) ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
273-2-86
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านเหล่าเมย หมู่ที่ 7
    บ้านเหล่าเมย (หมู่ 1) ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
54-2-25
2556 ป่าชุมชนบ้านกุดเชียงมุน (แปลงที่2)
    กุดเชียงมุน (หมู่ 8) ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
19-0-43
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านเชือกน้อย หมู่ 8 (แปลงที่ 1)
    บ้านเชือกน้อย (หมู่ 8) ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-1-49
2555 โครงการป่าชุมชบ้านโคกมนัส หมู่ 9
    ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
56-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองเม็ก หมู่ 6
    ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
347-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนชาด (แปลง 2)
    ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
478-3-34
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนหวาย หมู่ 12
    บ้านดอนหวาย (หมู่ 12) ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
48-1-7
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านคำน้ำเกี้ยง หมู่ 7
    ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงมะไฟ จ.ยโสธร
1,043-1-54
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านกำแมด หมู่ 16
    กำแมด (หมู่ 16) ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยแสนลึกและป่าหนองหิน จ.ยโสธร
101-0-3
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านกำแมด หมู่ 1
    กำแมด (หมู่ 1) ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยแสนลึกและป่าหนองหิน จ.ยโสธร
119-0-50
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านทรายทอง ม.9
    ทรายทอง (หมู่ 9) ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,650-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านศรีแก้ว หมู่ 1
    ศรีแก้ว (หมู่ 1) ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
224-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านศรีสว่าง
    ศรีสว่าง (หมู่ 4) ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,606-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านศรีสว่าง
    ศรีสว่าง (หมู่ 4) ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,146-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านศรีอุดม
    ศรีอุดม (หมู่ 10) ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
130-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกใหญ่ หมู่ 2
    บ้านโคกใหญ่ (หมู่ 2) ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,279-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านศรีแก้ว หมู่ 6
    บ้านศรีแก้ว (หมู่ 6) ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,252-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านนาหว้า หมู่ 19
    บ้านนาหว้า (หมู่ 19) ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
451-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านศรีชุมพร หมู่ 9
    บ้านศรีชุมพร (หมู่ 9) ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,424-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านศรีแก้ว หมู่ 8
    บ้านศรีแก้ว (หมู่ 8) ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,630-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านบาก หมู่ 8
    บ้านบาก (หมู่ 8) ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
41-3-88
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนม่วง หมู่ 2
    บ้านโนนม่วง (หมู่ 2) ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
74-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองคำ หมู่ 3
    บ้านหนองคำ หมู่ 3 (หมู่ 3) ต.ดู่ทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
55-3-48
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านคำแขนศอก หมู่ 6
    บ้านคำแขนศอก (หมู่ 6) ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,680-1-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านคำแขนศอก หมู่ 6
    บ้านคำแขนศอก (หมู่ 6) ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
492-1-34
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบอน หมู่ 1
    บ้านหนองบอน (หมู่ 1) ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
76-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบอน หมู่ 1
    บ้านหนองบอน (หมู่ 1) ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
145-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองเรือ หมู่ 2
    บ้านหนองเรือ (หมู่ 2) ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
311-3-24
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแซง หมู่ 3
    บ้านหนองแซง (หมู่ 3) ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านคำเลา หมู่ 11
    บ้านคำเลา (หมู่ 11) ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
130-3-56
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านเกี้ยงเก่า หมู่ 4
    บ้านเกี้ยงเก่า (หมู่ 4) ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกหนองบัวและป่านาทม จ.ยโสธร, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
285-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแสง หมู่ 3
    บ้านหนองแสง (หมู่ 3) ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านย่อ หมู่ 1
    บ้านย่อ (หมู่ 1) ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
73-2-75
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านย่อ หมู่ 2
    บ้านย่อ (หมู่ 2) ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
70-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนม่วง หมู่ 7
    บ้านโนนม่วง (หมู่ 7) ต.สงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองนางตุ้ม หมู่ 6
    บ้านหนองนางตุ้ม (หมู่ 6) ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
65-2-20
2551 โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านใหม่ชุมพร
    บ้านใหม่ชุมพร (หมู่ 11) ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองลุมพุก
    บ้านหนองลุมพุก (หมู่ 6) ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
212-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านขั้นไดใหญ่ ม.1 แปลง 2
    บ้านขั้นไดใหญ่ (หมู่ 1) ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
140-1-74
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านขั้นไดใหญ่ หมู่ 5
    บ้านขั้นไดใหญ่ หมู่ 5 (หมู่ 5) ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
197-2-9
2551 โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านทองสัมฤทธิ์
    บ้านทองสัมฤทธิ์ (หมู่ 15) ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
2,500-0-0
2551 โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านหนองมุที
    บ้านหนองมุที (หมู่ 7) ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
14-2-23
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านโสกน้ำขาว
    บ้านโสกน้ำขาว (หมู่ 5) ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านโสกน้ำขาว
    บ้านโสกน้ำขาว (หมู่ 5) ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
59-1-73
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านแดง
    บ้านแดง (หมู่ 17) ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
21-0-0
2551 โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านเที่ยงนาเรียง
    บ้านเที่ยงนาเรียง (หมู่ 6) ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
77-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านบกน้อย
    บ้านบกน้อย (หมู่ 7) ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองชุม
    บ้านหนองชุม (หมู่ 15) ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง, ป่าสงวนแห่งชาติ
481-2-64
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองชุม
    บ้านหนองชุม (หมู่ 15) ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
283-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านพรหมนิยม
    บ้านพรหมนิยม (หมู่ 7) ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
92-2-79
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองลุมพุก
    บ้านหนองลุมพุก (หมู่ 6) ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านขั้นไดใหญ่ ม.1 แปลง 1
    บ้านขั้นไดใหญ่ (หมู่ 1) ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
75-1-54
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านเวินชัย หมู่ 5
    เวินชัย (หมู่ 5) ต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านเวินชัย หมู่ 5
    เวินชัย (หมู่ 5) ต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
69-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านผือฮี หมู่ 1
    ผือฮี (หมู่ 1) ต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
37-2-14
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านผือฮี หมู่ 8
    ผือฮี (หมู่ 8) ต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
45-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนกอย หมู่ 2
    โนนกอย (หมู่ 2) ต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
56-3-26
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ 3 แปลงที่ 1
    หนองบัว (หมู่ 3) ต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
246-1-79
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ 3 แปลงที่ 2
    หนองบัว (หมู่ 3) ต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
42-2-94
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านฟ้าห่วน หมู่ 2
    ฟ้าห่วน (หมู่ 2) ต.ฟ้าห่วน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
254-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านฟ้าห่วน หมู่ 8
    ฟ้าห่วน (หมู่ 8) ต.ฟ้าห่วน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
40-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านดงบัง หมู่ 9
    ดงบัง (หมู่ 9) ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านดงบัง หมู่ 9
    ดงบัง (หมู่ 9) ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
62-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านแจนแลน หมู่ 3
    แจนแลน (หมู่ 3) ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
24-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านแจนแลน หมู่ 3
    แจนแลน (หมู่ 3) ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านเปาะ หมู่ 6
    เปาะ (หมู่ 6) ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
145-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านเหล่าน้อย หมู่ 4
    เหล่าน้อย (หมู่ 4) ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
114-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านเหล่าน้อย หมู่ 8
    เหล่าน้อย (หมู่ 8) ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านเหล่าน้อย หมู่ 8
    เหล่าน้อย (หมู่ 8) ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
45-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านเปาะ หมู่ 9
    เปาะ (หมู่ 9) ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
60-0-0
2549 โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านน้ำคำใหญ่ หมู่ 1
    น้ำคำใหญ่ (หมู่ 1) ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านขั้นไดใหญ่และป่าบ้านเชียงหวาง จ.ยโสธร
20-0-0
2549 โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านสามแยกภูกอย หมู่ 4
    สามแยกภูกอย (หมู่ 4) ต.ส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
46-0-0
2549 โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านผือฮี หมู่ 6
    ผือฮี (หมู่ 6) ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
12-0-0
2549 โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านยางเดี่ยว หมู่ 5
    ยางเดี่ยว (หมู่ 5) ต.หนองเป็ด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
163-3-62
2549 โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านนาทม หมู่ 2
    นาทม (หมู่ 2) ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
254-0-0
2549 โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านนาทม หมู่ 2
    นาทม (หมู่ 2) ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
37-0-0
2549 โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านนาทม หมู่ 2
    นาทม (หมู่ 2) ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
48-0-0
2549 โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านหนองเมืองกลาง หมู่ 10
    หนองเมืองกลาง (หมู่ 10) ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
32-0-0
2549 โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านโนนยาง หมู่ 11
    โนนยาง (หมู่ 11) ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยแสนลึกและป่าหนองหิน จ.ยโสธร, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
34-0-0
2549 โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านแดง หมู่ 7
    แดง (หมู่ 7) ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
60-0-0
2549 โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านหนองหว้า หมู่ 10
    หนองหว้า (หมู่ 10) ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
53-0-0
2549 โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านโคกกลาง หมู่ 2
    โคกกลาง (หมู่ 2) ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
88-0-0
2549 โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านโคกกลาง หมู่ 2
    โคกกลาง (หมู่ 2) ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
12-0-0
2549 โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านโคกกลาง หมู่ 2
    โคกกลาง (หมู่ 2) ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
34-0-0
2549 โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านใหม่ชัยพร หมู่ 14
    ใหม่ชัยพร (หมู่ 14) ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านนาดี จ.ยโสธร, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
604-0-0
2549 โครงการบ้านหนองชุม หมู่ 6
    บ้านหนองชุม (หมู่ 6) ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,047-2-15
2549 โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านพืชคาม หมู่ 5
    พืชคาม (หมู่ 5) ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงปอและดงบังอี่ จ.ยโสธร, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
110-2-25
2549 โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านโชคชัยพร หมู่ 9
    โชคชัยพร (หมู่ 9) ต.น้ำคำ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-0-0
2549 โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านสามแยกภูกอย หมู่ 4
    สามแยกภูกอย (หมู่ 4) ต.ส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
54-0-0
2549 โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านผือฮี หมู่ 6
    ผือฮี (หมู่ 6) ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
40-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านค้อใต้
    ค้อใต้ (หมู่ 2) ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
78-3-23
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนผึ้ง
    ดอนผึ้ง (หมู่ 8) ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
49-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านสำโรง ม.3
    สำโรง (หมู่ 3) ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
99-0-40
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านคำเม็ก
    คำเม็ก (หมู่ 5) ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
92-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านคำเม็ก
    คำเม็ก (หมู่ 10) ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
88-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านกุดหิน
    กุดหิน (หมู่ 4) ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
70-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านกุดหิน
    กุดหิน (หมู่ 4) ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
232-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนประทาย
    โนนประทาย (หมู่ 5) ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
75-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนเขือง
    ดอนเขือง (หมู่ 8) ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
97-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนยาง
    โนนยาง (หมู่ 6) ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
57-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนยาง
    โนนยาง (หมู่ 6) ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
14-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านแหล่งแป้น
    แหล่งแป้น (หมู่ 10) ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
31-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านแหล่งแป้น
    แหล่งแป้น (หมู่ 10) ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
202-3-9
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านเหล่าฝ้าย หมู่ 9
    บ้านเหล่าฝ้าย (หมู่ 9) ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
112-1-34
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกกลาง
    โคกกลาง (หมู่ 5) ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
61-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านโซง
    โซง (หมู่ 8) ต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
45-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านดงแคนใหญ่ ม.4
    บ้านดงแคนใหญ่ ม.4 (หมู่ 4) ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
55-1-55
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแคน
    หนองแคน (หมู่ 5) ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
81-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแคน
    หนองแคน (หมู่ 5) ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
27-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านผักบุ้ง หมู่ 6
    บ้านผักบุ้ง ม.6 (หมู่ 6) ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
23-0-31
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแปน ม.8
    หนองแปน (หมู่ 8) ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,131-1-94
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองกบ หมู่ 4
    บ้านหนองกบ ม.4 (หมู่ 4) ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
376-2-1
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองกบ ม.8
    หนองกบ (หมู่ 8) ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
130-2-51
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านชาตะยานนท์ ม.3
    ชาตะยานนท์ (หมู่ 3) ต.เหล่าไฮ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
196-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านเหล่าฝ้าย ม.15
    เหล่าฝ้าย (หมู่ 15) ต.แคนน้อย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
125-2-78
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านแคนน้อย หมู่ 2
    แคนน้อย (หมู่ 2) ต.แคนน้อย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
53-2-23
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนเดือยไก่ ม.4
    ดอยเดือยไก่ (หมู่ 4) ต.แคนน้อย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-0-46
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองเลิง
    หนองเลิง (หมู่ 3) ต.แคนน้อย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
52-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแข้ ม.5
    หนองแข้ (หมู่ 5) ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
95-2-23
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแข้
    หนองแข้ (หมู่ 13) ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
39-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านคำกลาง
    คำกลาง (หมู่ 9) ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกนาโก จ.ยโสธร
236-3-6
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนกลาง ม.4
    ดอนกลาง (หมู่ 4) ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
25-0-83
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านสะเดา
    สะเดา (หมู่ 6) ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
69-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแคนน้อย หมู่ 1
    บ้านแคนน้อย (หมู่ 1) ต.แคนน้อย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า :
40-1-92
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนหัน หมู่ 9
    โนนหัน (หมู่ 9) ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
464-3-25
2547 ป่าชุมชนบ้านท่าเยี่ยม
    ท่าเยี่ยม (หมู่ 10) ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
287-3-95
2547 ป่าชุมชนบ้านแจ้งน้อย
    แจ้งน้อย (หมู่ 12) ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
536-1-70
2547 ป่าชุมชนบ้านคำน้ำสร้าง ม.11
    คำน้ำสร้าง (หมู่ 11) ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
446-1-36
2547 ป่าชุมชนบ้านคำน้ำสร้าง ม.15
    คำน้ำสร้าง (หมู่ 15) ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
462-1-20
2547 ป่าชุมชนบ้านดอนกลอย
    ดอนกลอย (หมู่ 8) ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
249-2-65
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองหว้า ม.13
    หนองหว้า (หมู่ 13) ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
457-1-13
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านบาก
    บาก (หมู่ 4) ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
26-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านโพนขวาว
    โพนขวาว (หมู่ 6) ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
41-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองพานโลน
    หนองพานโลน (หมู่ 4) ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
47-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านคำน้ำเกี้ยง
    คำน้ำเกี้ยง (หมู่ 7) ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
148-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านนาสะไมย์
    นาสะไมย์ (หมู่ 1) ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
27-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านชาด
    ชาด (หมู่ 7) ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
28-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านเขื่องคำ
    เขื่องคำ (หมู่ 5) ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
4-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านเขื่องคำ
    เขื่องคำ (หมู่ 5) ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านขุมเงิน
    ขุมเงิน (หมู่ 7) ต.ขุมเงิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
38-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนเขือง
    ดอนเขือง (หมู่ 11) ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
25-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกกลาง
    โคกกลาง (หมู่ 7) ต.ดู่ลาด อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
34-0-84
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนกอง
    ดอนกอง (หมู่ 7) ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
39-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกกลาง
    โคกกลาง (หมู่ 6) ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
46-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านผือ
    ผือ (หมู่ 5) ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
93-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกป่าจิก
    โคกป่าจิก (หมู่ 6) ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
120-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านกู่จาน หมู่ 1
    กู่จาน (หมู่ 1) ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
49-3-2
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกโก่ย ม.9
    โคกโก่ย (หมู่ 9) ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
249-1-38
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านนาเวียง หมู่ 6
    นาเวียง (หมู่ 6) ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
261-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านนาเวียง หมู่ 11
    นาเวียง (หมู่ 11) ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
14-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านงิ้ว หมู่ 5
    งิ้ว (หมู่ 5) ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
294-1-37
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านชัยมงคล
    ชัยมงคล (หมู่ 12) ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
87-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองเสียว
    หนองเสียว (หมู่ 10) ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
21-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านกู่จาน หมู่ 2
    กู่จาน (หมู่ 2) ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
303-2-19
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านนาถ่ม ม.2
    นาถ่ม (หมู่ 2) ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
246-3-94
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านสะเดา
    สะเดา (หมู่ 6) ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
69-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบ่อ
    หนองบ่อ (หมู่ 4) ต.หนองหิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
38-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองสนม
    หนองสนม (หมู่ 10) ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
272-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองเป้า
    หนองเป้า (หมู่ 4) ต.ทุ่งนางโอก อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
139-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านเหล่าเมย
    เหล่าเมย (หมู่ 7) ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
108-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนหวาย
    ดอนหวาย (หมู่ 12) ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
139-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านโป่ง หมู่ 2
    บ้านโป่ง ม.2 (หมู่ 2) ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
60-0-80
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแวง
    หนองแวง (หมู่ 4) ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
49-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านนาโส่ ม.1
    นาโส่ (หมู่ 1) ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
45-1-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านกุดแดง ม.5
    บ้านกุดแดง ม.5 (หมู่ 5) ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
110-3-12
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านคำม่วง
    คำม่วง (หมู่ 7) ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
268-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านนาห่อม
    นาห่อม (หมู่ 1) ต.นาคำ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
185-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านนาคำ
    นาคำ (หมู่ 2) ต.นาคำ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
197-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านนาดี
    นาดี (หมู่ 3) ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
95-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านใหม่สามัคคีธรรม
    ใหม่สามัคคีธรรม (หมู่ 11) ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
62-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านคุ้ม
    คุ้ม (หมู่ 9) ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
74-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองถ่ม
    หนองถ่ม (หมู่ 2) ต.น้ำคำ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
105-3-43
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านตาดไฮ
    ตาดไฮ (หมู่ 11) ต.น้ำคำ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
32-1-78
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านดงบัง
    ดงบัง (หมู่ 3) ต.หนองคู อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
32-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านพลับ
    พลับ (หมู่ 4) ต.ดู่ทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
50-0-20
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านกุดแห่
    กุดแห่ (หมู่ 1) ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
60-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านเชือก
    เชือก (หมู่ 5) ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกดำเนิน
    โคกดำเนิน (หมู่ 4) ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงมะไฟ จ.ยโสธร
30-0-71
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านทุ่งแต้
    ทุ่งแต้ (หมู่ 3) ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
55-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านสงเปือย
    สงเปือย (หมู่ 6) ต.สงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
957-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านกุดกุง
    กุดกุง (หมู่ 1) ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
26-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านจานน้อย
    จานน้อย (หมู่ 5) ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
32-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนฮี
    ดอนฮี (หมู่ 4) ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
119-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยกอย
    ห้วยกอย (หมู่ 2) ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
58-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านคึมชาด
    คึมชาด (หมู่ 8) ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
104-0-92
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านศรีสมพร หมู่ 9
    ศรีสมพร (หมู่ 9) ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
17-0-58
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านตาลบก
    ตาลบก (หมู่ 14) ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ จ.ยโสธร, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
26-2-68
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองสิม
    หนองสิม (หมู่ 7) ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
25-0-0
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านสามเพีย
    สามเพีย (หมู่ 7) ต.ดู่ทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
50-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านนางาม
    นางาม (หมู่ 6) ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
70-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแหน
    หนองแหน (หมู่ 1) ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโพนงามและป่าดงปอ จ.ยโสธร
4,038-1-97
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแหน
    หนองแหน (หมู่ 7) ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
948-1-74
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านแหล่งหนู
    แหล่งหนู (หมู่ 6) ต.ดงเจริญ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
331-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองตุ
    หนองตุ (หมู่ 6) ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
70-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านคูสองชั้น
    คูสองชั้น (หมู่ 4) ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
112-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านคึมยาว
    คึมยาว (หมู่ 7) ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองตุ
    หนองตุ (หมู่ 12) ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
130-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านปลาปึ่ง
    ปลาปึ่ง (หมู่ 2) ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
300-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านช่องเม็ก
    ช่องเม็ก (หมู่ 4) ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านช่องเม็ก
    ช่องเม็ก (หมู่ 16) ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
62-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองโสน
    หนองโสน (หมู่ 10) ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
28-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนบ้านกุดพันเขียว
    กุดพันเขียว (หมู่ 5) ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
232-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านสร้างช้าง-โคกสำราญ
    สร้างช้าง (หมู่ 1) ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
39-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านกำแมด หมู่7
    กำแมด (หมู่ 7) ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
24-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านกุดหิน
    กุดหิน (หมู่ 15) ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยแสนลึกและป่าหนองหิน จ.ยโสธร
145-3-81
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านกำแมด หมู่16
    กำแมด (หมู่ 16) ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
24-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านดู่
    ดู่ (หมู่ 6) ต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบ้านมะพริก จ.ยโสธร, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
44-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านม่วงไข่
    ม่วงไข่ (หมู่ 8) ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
303-1-37
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแวง
    หนองแวง (หมู่ 1) ต.เหล่าไฮ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบ้านมะพริก จ.ยโสธร, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
195-1-47
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านเหล่าไฮ
    เหล่าไฮ (หมู่ 2) ต.เหล่าไฮ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
19-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านเชียงเครือ
    เชียงเครือ (หมู่ 6) ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
415-1-64
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านคำสร้างบ่อ ม.10
    คำสร้างบ่อ (หมู่ 10) ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
160-2-69
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านมะพริก
    มะพริก (หมู่ 5) ต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง, ป่าสงวนแห่งชาติ
33-0-0
 
รวม
65,296-1-19 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :