หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 88 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2560 ป่าชุมชนบ้านโท้งนา (แปลงที่ 1-3)
    บ้านโท้งนา (หมู่ 6) ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
696-0-37
2560 ป่าชุมชนบ้านปุงยาม
    บ้านปุงยาม (หมู่ 5) ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
951-3-30
2560 ป่าชุมชนบ้านขุนยวม
    บ้านขุนยวม (หมู่ 1) ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
9,102-0-55
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่สะเป่ใต้
    บ้านแม่สะเป่ใต้ (หมู่ 4) ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
9,346-2-27
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่สะเป่เหนือ (แปลงที่ 1-2)
    บ้านแม่สะเป่เหนือ (หมู่ 6) ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,603-3-80
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่สุริน (แปลงที่ 1-2)
    แม่สุริน (หมู่ 3) ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
27,978-2-88
2560 ป่าชุมชนบ้านหัวเงา (แปลงที่ 1-2)
    บ้านหัวเงา (หมู่ 2) ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,147-1-51
2560 ป่าชุมชนบ้านเมืองแพม
    บ้านเมืองแพม (หมู่ 5) ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5,837-3-17
2560 ป่าชุมชนบ้านแอโก๋
    บ้านแอโก๋ (หมู่ 2) ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
967-3-67
2560 ป่าชุมชนบ้านผาเผือก (แปลงที่ 1-2)
    บ้านผาเผือก (หมู่ 10) ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5,107-2-12
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยเฮี้ยะ (แปลงที่ 1-2)
    บ้านห้วยเฮี้ยะ (หมู่ 8) ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,168-3-19
2560 ป่าชุมชนบ้านไม้ลัน
    บ้านไม้ลัน (หมู่ 7) ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
519-3-88
2560 ป่าชุมชนบ้านปางคาม (แปลงที่ 1-3)
    บ้านปางคาม (หมู่ 2) ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
715-1-66
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่สะปึ๋งเหนือ
    แม่สะปึ๋งเหนือ (หมู่ 3) ต.ขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,510-1-12
2560 ป่าชุมชนบ้านหัวลา (แปลงที่ 1-2)
    บ้านหัวลา (หมู่ 7) ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5,026-0-25
2560 ป่าชุมชนบ้านกะริคี (แปลงที่ 1-2)
    บ้านกะริคี (หมู่ 6) ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
697-3-12
2560 ป่าชุมชนบ้านหัวดอย (แปลงที่ 1-2)
    บ้านหัวดอย (หมู่ 5) ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,373-3-54
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่แป (แปลงที่ 1-2)
    บ้านแม่แป (หมู่ 2) ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,621-1-4
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยห้อม (แปลงที่ 1-2)
    บ้านห้วยห้อม (หมู่ 1) ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,641-0-88
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่อุมพาย (แปลงที่ 1-2)
    บ้านแม่อุมพาย (หมู่ 5) ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5,024-1-4
2560 ป่าชุมชนบ้านผาแดงหลวง (แปลงที่ 1-3)
    บ้านผาแดงหลวง (หมู่ 2) ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
12,749-0-53
2560 ป่าชุมชนบ้านหัวแม่โถ (แปลงที่ 1-3)
    บ้านหัวแม่โถ (หมู่ 1) ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
8,231-2-34
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยไก่ป่า (แปลงที่ 1-2)
    บ้านห้วยไก่ป่า (หมู่ 6) ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,867-1-39
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยโป่งเลา (แปลงที่ 1-2)
    บ้านห้วยโป่งเลา (หมู่ 4) ต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
7,043-1-30
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยนา (แปลงที่ 1-3)
    บ้านห้วยนา (หมู่ 5) ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5,001-2-42
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยต้นนุ่น (แปลงที่ 1-4)
    บ้านห้วยต้นนุ่น (หมู่ 4) ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
19,011-3-72
2558 ป่าชุมชนบ้านแม่หาด
    แม่หาด (หมู่ 6) ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย จ.แม่ฮ่องสอน
1,039-3-28
2558 ป่าชุมชนบ้านหัวปอน
    หัวปอน (หมู่ 1) ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย จ.แม่ฮ่องสอน
1,180-0-50
2558 ป่าชุมชนบ้านแม่ออ
    แม่ออ (หมู่ 4) ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย จ.แม่ฮ่องสอน
1,779-1-14
2558 ป่าชุมชนบ้านหลวง
    หลวง (หมู่ 8) ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เงา และป่าแม่สำเพ็ง จ.แม่ฮ่องสอน
617-3-58
2558 ป่าชุมชนบ้านต่อแพ
    ต่อแพ (หมู่ 1) ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เงา และป่าแม่สำเพ็ง จ.แม่ฮ่องสอน
1,770-1-49
2554 ป่าชุมชนบ้านห้วยโป่งกาน
    ห้วยโป่งกาน (หมู่ 6), ห้วยโป่งกาน (ต่ออายุโครงการ) (หมู่ 6), ห้วยโป่งกาน (ต่ออายุโครงการ) (หมู่ 6), ห้วยโป่งกาน (ต่ออายุโครงการ) (หมู่ 6) ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
6,875-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านผาผ่า
    ผาผ่า (หมู่ 1) ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,800-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านแม่อุมลองน้อย
    แม่อุมลองน้อย (หมู่ 2) ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,665-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านแม่อุมลองหลวง
    แม่อุมลองหลวง (หมู่ 1) ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,970-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านป่ากล้วย แปลงที่ 1-2
    ป่ากล้วย (หมู่ 8) ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5,900-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านแม่ต๊อบเหนือ
    แม่ต๊อบเหนือ (หมู่ 7) ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5,000-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านห้วยหลวง
    ห้วยหลวง (หมู่ 6) ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,800-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านแม่ต๊อบใต้
    แม่ต๊อบใต้ (หมู่ 5) ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,700-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านม่อนตะแลง
    ม่อนตะแลง (หมู่ 11) ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
70-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านพะนอคี แปลงที่ 1-2
    พะนอคี (หมู่ 9) ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,890-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านแม่สุยะใหม่
    แม่สุยะใหม่ (หมู่ 6) ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,425-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหัวตาด
    หัวตาด (หมู่ 8) ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแม่ปาง
    แม่ปาง (หมู่ 1) ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,590-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านม่วงสร้อย
    ม่วงสร้อย (หมู่ 3) ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหมอแปง
    หมอแปง (หมู่ 4) ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแม่ของ
    แม่ของ (หมู่ 5) ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแม่นาเติงใน
    แม่นาเติงใน (หมู่ 2) ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านนาจลอง
    นาจลอง (หมู่ 6) ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านสบแพม
    สบแพม (หมู่ 4) ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
48-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแพมกลาง
    แพมกลาง (หมู่ 5) ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
208-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านตีนธาตุ
    ตีนธาตุ (หมู่ 9) ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
105-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านร้องแหย่ง
    ร้องแหย่ง (หมู่ 10) ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแม่ลาหลวง
    แม่ลาหลวง (หมู่ 1) ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
60-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแม่สุ
    แม่สุ (หมู่ 2) ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,150-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านห้วยกู่ป๊ะ
    ห้วยกู่ป๊ะ (หมู่ 4) ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
95-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านสันติพัฒนา
    สันติพัฒนา (หมู่ 7) ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
85-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านสันติสุข
    สันติสุข (หมู่ 5) ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
750-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแม่เตี๋ย
    แม่เตี๋ย (หมู่ 5) ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,220-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแม่จอ
    แม่จอ (หมู่ 6) ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
460-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านขุนแม่ฮุ
    ขุนแม่ฮุ (หมู่ 3) ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
190-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านห้วยมะกอก
    ห้วยมะกอก (หมู่ 4) ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
115-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านกุงแกงแปลงที่ 1-2
    กุงแกง (หมู่ 11) ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสบสอย
    สบสอย (หมู่ 7) ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,650-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านนาหมากปิน
    นาหมากปิน (หมู่ 11) ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
275-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านไม้แงะ
    ไม้แงะ (หมู่ 8) ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
280-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสบป่อง
    สบป่อง (หมู่ 6) ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,500-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านในสอย
    ในสอย (หมู่ 4) ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
6,785-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านทุ่งกองมู
    ทุ่งกองมู (หมู่ 3) ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,425-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านกุงไม้สัก
    กุงไม้สัก (หมู่ 2) ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,750-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านผาบ่อง
    ผาบ่อง (หมู่ 1) ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,970-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านท่าโป่งแดง
    ท่าโป่งแดง (หมู่ 5) ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
315-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านผาบ่องเหนือ
    ผาบ่องเหนือ (หมู่ 12) ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,730-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยเดื่อ
    ห้วยเดื่อ (หมู่ 3) ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,390-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านป่าปุ๊
    ป่าปุ๊ (หมู่ 2) ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,845-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยไม้ซาง (แปลงที่ 1-3)
    ห้วยไม้ซาง (หมู่ 8) ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,533-0-54
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยโป่ง
    ห้วยโป่ง (หมู่ 1) ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
570-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านแม่โถใต้ (แปลงที่ 1-2)
    แม่โถใต้ (หมู่ 4) ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,301-2-79
2544 ป่าชุมชนบ้านไม้ซางหนาม
    ไม้ซางหนาม (หมู่ 6) ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
43-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยโป่งกาน
    บ้านห้วยโป่งกาน (หมู่ 6) ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า :
8-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านแม่โถกลาง (แปลงที่ 1-3)
    แม่โถกลาง (หมู่ 3) ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,622-2-82
2543 ป่าชุมชนบ้านทุ่งมะกอก (แปลงที่ 1-2)
    ทุ่งมะกอก (หมู่ 13) ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
235-2-55
2543 ป่าชุมชนบ้านคำสุข
    คำสุข (หมู่ 1) ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านปางตอง
    ปางตอง (หมู่ 3) ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,400-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านแม่อูคอ
    แม่อูคอ (หมู่ 6) ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหว้วยโป่งกาน
    บ้านห้วยโป่งกาน (หมู่ 6) ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
-
2543 ป่าชุมชนบ้านไม้ฮุง
    ไม้ฮุง (หมู่ 5), ไมฮุง (หมู่ 5) ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านแก่นฟ้า
    แก่นฟ้า (หมู่ 2) ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
30-0-0
 
รวม
231,358-1-75 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :