หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 57 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2560 ป่าชุมชนบ้านใหม่ดงเจริญ
    ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
    ประเภทป่า :
1,087-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านเนินพวง
    เนินพวง (หมู่ 11) ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเจ็ดลูก ป่าเขาตะพานนาค และป่าเขาชะอม จ.พิจิตร
685-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านดงพลับ
    ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
33-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านวังเรือน
    ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
170-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านเขาพนมกาว
    ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
87-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านเขานกยูง
    ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
402-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านเขาทราย
    ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาทราย และป่าเขาพระ จ.พิจิตร, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
198-0-0
2556 ป่าชุมชนบ้านเขารวก
    ต.วังหลุม อ.สะพานหิน จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
562-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านเขาพนมพา
    ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
77-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านเขาพนมกาว
    ต.หนองพยอม อ.สะพานหิน จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
321-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านมาบกระเปา
    ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านวังทับไทร
    ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
84-0-32
2552 ป่าชุมชนบ้านเขาพระ
    ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านสวนแตง
    ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
385-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านราชช้างขวัญ
    ราชช้างขวัญ (หมู่ 1) ต.ปากทาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
60-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านราชช้างขวัญ
    ราชช้างขวัญ (หมู่ 4) ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
41-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านสระยายชี
    บ้านสระยายชี (หมู่ 6) ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านดงยาง
    ดงยาง (หมู่ 3) ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
150-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนหนองนกแขวก
    ท่าปอ (หมู่ 5) ต.วังหว้า อ.สะพานหิน จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนหนองดาน
    ไผ่รอบ (หมู่ 17) ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนอ่างเก็บน้ำเนินทราย
    เนินทราย (หมู่ 6) ต.วังหลุม อ.สะพานหิน จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนหนองลี
    โพธิ์ประทับช้าง (หมู่ 3) ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนหนองต้นไทร
    หนองต้นไทร (หมู่ 7) ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
38-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองโปร่งเหนือ
    หนองโปร่งเหนือ (หมู่ 17) ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านคลองข่อย
    คลองข่อย (หมู่ 5) ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
33-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบึงสามบึงบาตร
    สามบึงบาตร (หมู่ 3) ต.วังสำโรง อ.สะพานหิน จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
79-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองไผ่
    หนองไผ่ (หมู่ 14) ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหัวทด
    หัวทด (หมู่ 3) ต.หนองหญ้าไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2546 ป่าชุมชนบึงทับช้าง บ้านฆะมัง
    ฆะมัง (หมู่ 2) ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2546 ป่าชุมชนหนองจอก บ้านน้ำหัก
    น้ำหัก (หมู่ 7) ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเนินแมลงเม่า
    เนินแมลงเม่า (หมู่ 12) ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-0-0
2546 ป่าชุมชนบึงไอ้จ๋อ บ้านวัดขนุน
    วังกระดี่ทอง (หมู่ 1) ต.ดงกลาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
90-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านวัดใหม่ราษฎร์บำรุง
    วัดใหม่ราษฎร์บำรุง (หมู่ 9) ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-2-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนหนองดอกจันทร์
    หนองหวาย (หมู่ 5) ต.วังสำโรง อ.สะพานหิน จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2545 ป่าชุมชน (ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน) หนองกรด
    บึงตะโกน (หมู่ 2) ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านวังกระดี่ทอง
    วังกระดี่ทอง (หมู่ 4) ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-3-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเขาโล้น
    เขาโล้น (หมู่ 6) ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเจ็ดลูก ป่าเขาตะพานนาค และป่าเขาชะอม จ.พิจิตร
465-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคลองขุด
    คลองขุด (หมู่ 7) ต.วังหลุม อ.สะพานหิน จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
70-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโนนห้วยปัด
    โนนห้วยปัด (หมู่ 9) ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านวังกระดี่ทองเหนือ
    วังกระดี่ทองเหนือ (หมู่ 10) ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเนินยาว
    เนินยาว (หมู่ 4) ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองนาดำ
    หนองนาดำ (หมู่ 5) ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขาพระ
    เขาพระ (หมู่ 3) ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านลำชะล่า
    ลำชะล่า (หมู่ 2) ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
-
2544 ป่าชุมชนบ้านใหม่สามัคคี
    ใหม่สามัคคี (หมู่ 8) ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
-
2544 ป่าชุมชนบ้านคลองขุด
    คลองขุด (หมู่ 5) ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วงกรวดใหญ่
    ห้วงกรวดใหญ่ (หมู่ 9) ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านบึงทับจั่น
    บึงทับจั่น (หมู่ 3) ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
-
2543 ป่าชุมชนบ้านหาดมูลกระบือ
    บ้านหาดมูลกระบือ (หมู่ 6) ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านดาน
    บ้านดาน (หมู่ 1) ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านดาน
    บ้านดาน (หมู่ 2) ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านคลองอุดม
    บ้านคลองอุดม (หมู่ 13) ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านเนินทราย
    บ้านเนินทราย (หมู่ 5) ต.สายคำโห้ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านดงหวาย
    บ้านดงหวาย (หมู่ 3) ต.สายคำโห้ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านห้วงตะกวน
    บ้านห้วงตะกวน (หมู่ 8) ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านบึงน้อย
    บ้านบึงน้อย (หมู่ 10) ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านห้วยน้อย
    บ้านห้วยน้อย (หมู่ 5) ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
 
รวม
7,081-2-32 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :