หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 57 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2560 บ้านหน้าช่อง
    บ้านหน้าช่อง (หมู่ 1) ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่
    ประเภทป่า :
1,538-2-65
2560 บ้านเขาแก้ว
    ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-3-68
2558 ป่าชุมชนบ้านบางเท่าแม่
    บางเท่าแม่ (หมู่ 1) ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาต่อ จ.กระบี่
2,000-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านนา
    นา (หมู่ 6) ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาต่อ จ.กระบี่
261-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านทุ่งคาดีกัน
    ทุ่งคาดีกัน (หมู่ 2) ต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
37-1-99
2555 ป่าชุมชนบ้านขุนสมุทร
    ขุนสมุทร (หมู่ 10) ต.เกาะลาปูเล อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเกาะกลาง จ.กระบี่
649-2-0
2555 ป่าชุมชนบ้านปากคลอง
    ปากคลอง (หมู่ 3) ต.เกาะลาปูเล อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเกาะกลาง จ.กระบี่
449-0-1
2555 ป่าชุมชนบ้านเขาใหญ่
    เขาใหญ่ (หมู่ 2) ต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
37-1-99
2554 ป่าชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง
    ทุ่งหยีเพ็ง (หมู่ 4) ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเกาะลันตาใหญ่ จ.กระบี่
1,955-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านเขากลม(หนองพูด)
    เขากลม(หนองพูด) (หมู่ 2) ต.บ้านกลาง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
    ประเภทป่า :
27-2-24
2554 ป่าชุมชนบ้านเพหลาใต้
    เพหลาใต้ (หมู่ 1) ต.เพหลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
526-1-12
2554 ป่าชุมชนบ้านอ่าวลึกใต้
    อ่าวลึกใต้ (หมู่ 2) ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปากลาว และป่าคลองบากัน จ.กระบี่
639-2-43
2554 ป่าชุมชนบ้านในยวนไทย
    ในยวนไทย (หมู่ 3) ต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-3-92
2554 ป่าชุมชนบ้านอ่าวน้ำเมา
    อ่าวน้ำเมา (หมู่ 5) ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-37
2553 ป่าชุมชนบ้านพรุใหญ่
    บ้านพรุใหญ่ (หมู่ 6) ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
24-1-40
2553 ป่าชุมชนบ้านหนองกก (แปลงที่ 1-2)
    บ้านหนองกก (หมู่ 2) ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-2-45
2553 ป่าชุมชนบ้านเขาต่อ
    เขาต่อ (หมู่ 4) ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
44-1-63
2552 ป่าชุมชนบ้านในยวนแขก (แปลงที่ 2)
    บ้านในยวนแขก (หมู่ 1) ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
72-2-48
2552 ป่าชุมชนบ้านเขาล่อม (แปลงที่ 1- 2)
    บ้านเขาล่อม (หมู่ 1) ต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
707-3-60
2551 ป่าชุมชนบ้านดินนา
    ดินนา (หมู่ 2) ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
274-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านพรุเตียว
    บ้านพรุเตียว (หมู่ 5) ต.เพหลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
455-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านคีรีวงศ์ (แปลงที่ 1-2)
    บ้านคีรีวงศ์ (หมู่ 6) ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
335-3-5
2551 ป่าชุมชนบ้านในยวนแขก (แปลงที่ 1)
    บ้านในยวนแขก (หมู่ 1) ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
76-3-88
2551 ป่าชุมชนบ้านช่องแบก
    ช่องแบก (หมู่ 1) ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
73-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านบางส้าน
    บางส้าน (หมู่ 2) ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
27-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านบนไร่
    บนไร่ (หมู่ 7) ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
525-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านคลองหวายเล็ก
    คลองหวายเล็ก (หมู่ 6) ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
559-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านสวนพริก
    สวนพริก (หมู่ 1) ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
134-2-0
2547 ป่าชายเลนป่าชุมชนบ้านลิกี
    ลิกี (หมู่ 5) ต.เกาะลาปูเล อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
425-0-0
2547 ป่าชายเลนป่าชุมชนบ้านท่าคลอง
    ท่าคลอง (หมู่ 9) ต.เกาะลาปูเล อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
542-0-0
2547 ป่าชายเลนป่าชุมชนบ้านอ่าวทองหลาง
    อ่าวทองหลาง (หมู่ 7) ต.เกาะลาปูเล อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
630-0-0
2547 ป่าชายเลนป่าชุมชนบ้านนาทุ่งกลาง
    นาทุ่งกลาง (หมู่ 6) ต.เกาะลาปูเล อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2547 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านควนเจียก
    ปลายพระยา (หมู่ 8) ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านเขาทอง
    เขาทอง (หมู่ 1) ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านทุ่งทับเชือก
    ทุ่งทับเชือก (หมู่ 8) ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-0-0
2546 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านเขาพนม
    เขาพนม (หมู่ 6) ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2546 ป่าชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านบ่อน้ำร้อน
    บ่อน้ำร้อน (หมู่ 8) ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
127-2-90
2546 ป่าชุมชนบ้านโคกเจียก
    บ้านโคกเจียก (หมู่ 8) ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
29-3-39
2545 ป่าชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านท่าทองหลาง
    ท่าทองหลาง (หมู่ 6) ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
950-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านหน้าเขา
    หน้าเขา (หมู่ 1) ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
12-0-0
2545 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านควนนกหว้า
    ควนนกหว้า (หมู่ 3) ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
315-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านในช่อง
    ในช่อง (หมู่ 2) ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
136-1-13
2544 ป่าชุมชนบ้านน้ำโครมโครม
    น้ำโครมโครม (หมู่ 4) ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
30-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านนาหลวง
    บ้านนาหลวง (หมู่ 6) ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
105-1-52
2544 ป่าชุมชนบ้านในหนัง
    ในหนัง (หมู่ 3) ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองจิก
    บ้านหนองจิก (หมู่ 2) ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองกาโหรด และป่าคลองหิน จ.กระบี่
401-1-90
2544 ป่าชุมชนบ้านไหนหนัง
    ไหนหนัง (หมู่ 3) ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยน้ำแก้ว
    ห้วยน้ำแก้ว (หมู่ 6) ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านปากช่อง
    ปากช่อง (หมู่ 5) ต.คลองยา อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งสูง
    ทุ่งสูง (หมู่ 4) ต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาแก้ว และป่าควนยิงวัว จ.กระบี่
7,000-0-94
2544 ป่าชุมชนบ้านอ่าวนาง
    อ่าวนาง (หมู่ 2) ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหน้าถ้ำ
    หน้าถ้ำ (หมู่ 7) ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
112-2-0
2543 ป่าชุมชนบ้านถ้ำเสือ
    ถ้ำเสือ (หมู่ 5) ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
149-0-37
2543 ป่าชุมชนบ้านคลองทราย
    คลองทราย(แหลมสัก) (หมู่ 3) ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
57-1-0
2543 ป่าชุมชนบ้านท่าพรุ
    บ้านท่าพรุ (หมู่ 5) ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองกาโหรด และป่าคลองหิน จ.กระบี่
1,785-3-96
2543 ป่าชุมชนเพื่อการอนุรักษ์เกาะกลาง
    บ้านเกาะกลาง (หมู่ 2) ต.เกาะลาปูเล อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
25-0-0
2543 ป่าชุมชนคลองย่านบ้า
    ทุ่งโหรง (หมู่ 7) ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
11-0-0
 
รวม
25,925-2-0 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :