หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนป่าภูน้อยบ้านหนองหญ้าปล้อง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนป่าภูน้อยบ้านหนองหญ้าปล้อง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2543
ที่ตั้ง : ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
เนื้อที่ : 250 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : ภูเขา
หมู่บ้าน : บ้านหนองหญ้าปล้อง (หมู่ 10)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 3 มีค.43
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 1605.203/14937 ลว 13 ส.ค. 51
ผู้ตรวจสอบ : นายสุพจน์ อินทร์เหล่าใหญ่
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณ ไม้ประดู่ ไม้พลวง ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้แดง ไผ่ เป็นไม้เด่นในพื้นที่ สภาพป่าโปร่ง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนเห็นความสำคัญทรัพยากรป่าไม้ร่วมกันดูแลรักษาไว้เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน เห็นควรอนุมัติให้จัดตั้งโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :