หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านท่าสี  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านท่าสี
ปีที่เริ่มโครงการ : 2548
ที่ตั้ง : ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 289 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ
หมู่บ้าน : ท่าสี (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2548ปีที่สิ้นสุด : 2553
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.2/9586 ลว. 1 ตุลาคม 2547
ผู้ตรวจสอบ : นายเชิดวงศ์ บัวเบิก
สภาพป่า :
    เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ ไม้เด่น เช่น ไม้ยางนา ไม้ประดู่ ไม้กระยก ไม้มะค่า ไม้ตะแบก มีไม้พื้นล่างจำนวนมาก ตลอดจนเป็นแหล่งสมุนไพร นานาชนิด
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมเห็นควรให้เข้าดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชนต่อไปได้
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.33/16551
ผู้ตรวจสอบ : นายสมพล โสมทัพมอญ
สภาพป่า :
    เป็นป่าที่มีความอุดมสมบรูร์ มีไม้เด่น เช่น ไม้ยางนา ไม้ประดู่ ไม้กระบก ไม้มะค่า ไม้ตะแบก ไม้พื้นล่างจำนวนมาก
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสม เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :