หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านก้อ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านก้อ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2551
ที่ตั้ง : ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน
เนื้อที่ : 550 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นที่เนินเขาสูง สลับกับที่ราบลุ่ม ลักษณะดินเป็นดินปนทราย
หมู่บ้าน : บ้านก้อ (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/18241
ผู้ตรวจสอบ : นายพิทยา จำปาแก้ว
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ ชนิดไม้ที่พบ มะค่า, ประดู่, เต็ง, รัง ไผ่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    การที่ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้ที่มีต่อระบบนิเวศน์สภาพแวดล้อง คือแหล่งชีวิตของชุมชน จึงควรจัดตั้งอนุรักษ์เป็นป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :