หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านเขาบันได  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านเขาบันได
ปีที่เริ่มโครงการ : 2557
ที่ตั้ง : ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
เนื้อที่ : 511 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่เนินภูเขา หลายๆลูก ซ้อนเรียงสลับกันเป็นแนวทอดยาว พื้นที่ส่วนใหญ่ โดยรอบๆ ภูเขาใช้เป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรกรรม เช่น ยางพารา สับปะรด
หมู่บ้าน : บ้านเขาบันได (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2562
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/3043 ลว.4 มี.ค.57
ผู้ตรวจสอบ : นายอดุลย์เดช ขุนทอง
สภาพป่า :
    เป็นป่าไม้เบญจพรรณทั่วไป ค่อนข้างสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้ขนาดเล็กถึงปานกลาง ชนิดพันธุ์ไม้ เช่น ไผ่รวก ไผ่นวล ตะแบก งิ้ว มะกอก ไม้แดง พลวง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดตั้งป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :