หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหนองยิงหมี  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหนองยิงหมี
ปีที่เริ่มโครงการ : 2557
ที่ตั้ง : ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 183 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว จ.ประจวบคีรีขันธ์
สถาพทั่วไป : เป็นที่ลาดเขาและภูเขาเป็นส่วนใหญ่
หมู่บ้าน : บ้านหนองยิงหมี (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2562
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/3492 ลว 12 มี.ค.57
ผู้ตรวจสอบ : นายประชัย อุดมทิพยสมบัติ
สภาพป่า :
    มีต้นไม้ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ไม้ฟืนและไม้พื้นล่างขึ้นอยู่ค่อนข้างหนาแน่น ชนิดของป่าเป็นป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ได้แก่ ตะแบก เสลา แดง ตะคร้อ มะกอก งิ้ว
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดตั้งเป็นพื้นที่ป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :