หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านยางชุมเหนือ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านยางชุมเหนือ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2557
ที่ตั้ง : ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 4131 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : อื่น ๆ
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่เชิงภูเขาซ้อนสลับกันเป็นแนวทอดยาวหลายลูก
หมู่บ้าน : บ้านยางชุมเหนือ (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2562
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/3492 ลว 12 มี.ค.57
ผู้ตรวจสอบ : นายไพฑูรย์ อรุณเนตร
สภาพป่า :
    เป็นป่าสมบูรณ์มีไม้ขนาดกลางและขนาดเล็กหนาแน่น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรสนับสนุนจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :