หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านสหกรณ์นิคมหัวงาน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านสหกรณ์นิคมหัวงาน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2556
ที่ตั้ง : ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เนื้อที่ : 1427 ไร่ 2 งาน 22 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสันทราย จ.เชียงใหม่
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบและเป็นภูเขา สภาพดินเป็นดินร่วนผสมลูกรัง
หมู่บ้าน : บ้านสหกรณ์นิคมหัวงาน (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2556ปีที่สิ้นสุด : 2561
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/2434 ลว 11 ก.พ. 56
ผู้ตรวจสอบ : นายชวทัช นนทวงศ์
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดตั้งป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :