หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านทาชมภู  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านทาชมภู
ปีที่เริ่มโครงการ : 2557
ที่ตั้ง : ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
เนื้อที่ : 1000 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ทา จ.เชียงใหม่
สถาพทั่วไป : ป่าเต็งรัง เป็นป่าบนภูเขาสลับกันหลายลูก สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ การเข้าถึงป่าสามารถใช้ได้หลายเส้นทาง
หมู่บ้าน : บ้านทาชมภู (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2562
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/4030 ลว.24 มี.ค.2557
ผู้ตรวจสอบ : นายมนตรี ปลูกปัญญา
สภาพป่า :
    ป่าเต็งรังผสมเบญจพรรณ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรได้รับการพิจารณาให้จัดตั้งป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :