หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านอ้อย  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านอ้อย
ปีที่เริ่มโครงการ : 2557
ที่ตั้ง : ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เนื้อที่ : 118 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม จ.เชียงใหม่
สถาพทั่วไป : ที่ราบสลับเนินเขาเล็กน้อยสภาพดินเป็นดินร่วนผสมลูกรัง
หมู่บ้าน : บ้านอ้อย (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2562
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/17030 ลว4 มี.ค.57
ผู้ตรวจสอบ : นายชวทัช นนทวงศ์
สภาพป่า :
    ป่าเบญพรรณ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดตั้งป่าชุมชนของหมู่บ้านได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :