หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านกุดเชียงมุน (แปลงที่1)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านกุดเชียงมุน (แปลงที่1)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2556
ที่ตั้ง : ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 29 ไร่ 0 งาน 46 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : กุดเชียงมุน (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2555ปีที่สิ้นสุด : 2560
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/6234
ผู้ตรวจสอบ : นายวีระ อมรศักดิ์ชัย
สภาพป่า :
    แปลงที่ ๑ ป่าช้าสาธารณประโยชน์ และแปลงที่ ๒ ดอนปู่ตา เป็นป่าดิบแล้งที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งสองแปลง มีไม้ขนาดเล็กและขนาดกลางขึ้นอยู่ทั่วพื้นที่ ไม้ขนาดใหญ่มีจำนวนน้อย เพราะถูกเถาวัลย์เลื้อยปกคลุมต้นไม้ ทำให้ต้นไม้ขนาดใหญ่เริ่มเฉาตายบางส่วน
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีความเหมาะสมที่จะนำเข้าร่วมโครงการ ง ป่าชุมชน เห็นสมควรสนับสนุนและอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชนตามที่ขอได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :