หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านทุ่งมณี (แปลงที่ 2)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านทุ่งมณี (แปลงที่ 2)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2556
ที่ตั้ง : ต.นาเลิง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 295 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : ทุ่งมณี (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2556ปีที่สิ้นสุด : 2561
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/4479
ผู้ตรวจสอบ : นายวีระ อมรศักดิ์ชัย
สภาพป่า :
    เป็นป่าดิบแล้งที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งสามแปลง ไม้ที่พบเห็น ได้แก่ ง ไม้แดง , ไม้ประดู่ , ไม้ยางนา , ไม้กระบาก เป็นต้น สัตว์ป่าที่พบเห็น ได้แก่ นก , กระรอก , กระแต ง เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีความเหมาะสมที่จะนำเข้าร่วมโครงการ ง ป่าชุมชน เห็นสมควรสนับสนุนและอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชนตามที่ขอได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :