หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านศรีมูลเรือง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านศรีมูลเรือง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่
เนื้อที่ : 1077 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยป้อม จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาหลายลูกเรียงตัวตามแนวทางทิศตะวันออก มีความสูงประมาณ ๑๗๕ เมตร และมีลำห้วยสาขาหลายสายไหลผ่านลงสู่ที่ทำกินของราษฎร
หมู่บ้าน : ศรีมูลเรือง (หมู่ 04)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 2726/62 5 ส.ค.62
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2562
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/13818 ลว 19 ก.ย. 57
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณผสมป่าเต็งรัง ยอดเขาเป็นป่าเต็งรังส่วนตามไหล่เขาเป็นป่าเบญจพรรณ ตามพื้นที่ป่าส่วนใหญ่มีพันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ สัก ประดู่ ยมหิน เป็นต้น และมีไม้ไผ่หลากหลายชนิดขึ้นอยู่ตามป่า
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพป่าชุมชน บ้านศรี-มูลเรือง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านหนุน ของคณะเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนร่วมกับผู้นำชุมชนและคณะกรรมการ ป่าชุมชนเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าว มีความอุดมสมบูรณ์ดี ซึ่งจากการอนุรักษ์ ดูแลรักษา เพื่อการใช้ประโยชน์รวมกันของชุมชน เป็นแหล่งไม้ใช้สอย แหล่งพืชสมุนไพรของชุมชน และพื้นที่ดังกล่าวยังไม่มีผู้ใดครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนั้น จึงเห็นควรให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชนของหมู่บ้านต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :