หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหล่ายห้วย  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหล่ายห้วย
ปีที่เริ่มโครงการ : 2557
ที่ตั้ง : ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่
เนื้อที่ : 550 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นสันเขายาวไปทางทิศตะวันออก มีความสูงประมาณ ๑๗๕ เมตร และตามไหล่เขามีลำห้วยหลายสายไหลสายผ่านลงสู่ที่ทำกินของราษฎร
หมู่บ้าน : หล่ายห้วย (หมู่ 05)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2567
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/13818 ลว 19 ก.ย. 57
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณมีลักษณะเป็นป่าโปร่งกระจัดกระจายทั่วไป ส่วนพื้นที่ดินมักเป็นดินร่อนปนทราย ส่วนใหญ่ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่าประเภทนี้ที่สำคัญได้แก่ สัก ประดู่ มะค่าโมงเป็นต้น และนอกจากนี้ยังมีไม้ไผ่ขึ้นไปทั่วป่า
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบป่าชุมชนบ้านหล่ายห้วย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวอุดมสมบูรณ์ซึ่งเกิดจากการอนุรักษ์ ดูแลรักษา เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชนและเป็นแหล่งไม้ใช้สอย แหล่งพืชสมุนไพรของชุมชน พื้นที่ดังกล่าวยังไม่มีผู้ใดได้เข้าไปครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินแต่อย่างใด จึงเห็นควรให้การดำเนินการจัดตั้งป่าชุมชนต่อไป.

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :