หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนขามโสนมงคล  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนขามโสนมงคล
ปีที่เริ่มโครงการ : 2557
ที่ตั้ง : ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ : 4537 ไร่ 0 งาน 44 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเต็ง และป่าจักราช จ.นครราชสีมา
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบมีความลาดเอียงเล็กน้อย บริเวณรอบนอกเป็นพื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้าน มีต้นไม้ขึ้นอยู่เล็กน้อย
หมู่บ้าน : โคกหนองโสน (หมู่ 2), ขาม (หมู่ 7), หินมงคล (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2562
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/1036 ลว. 27 ม.ค. 57
ผู้ตรวจสอบ : นายสมถวิล ลีลามโนธรรม
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง ขึ้นกระจายอยู่ทั่วบริเวณพื้นที่ป่า พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ เต็ง รัง ประดู่ แดง มะค่าโมง มะค่าแต้ ตะแบก พลวง ตานกกรด กระบก กราด อ้อยช้าง ยอป่า มะขามป้อม พฤกษ์ แสมสาร ไม้ชั้นล่างที่พบได้แก่ สาบเสือ หญ้าคา ปรง เพ็ก เล็บเหยี่ยว หนามตะคอง ผกากรอง กระดูกอึ่ง เปราะหอม พืชสมุนไพรชนิดต่าง ๆ และเห็ดที่กินได้หลายชนิด
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชน ได้มีการรวมตัวกันดูแล และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าแห่งนี้มาเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายปี โดยมีการกำหนดกฎ กติกา ข้อบังคับ และคณะกรรมการสำหรับดูแลจัดการป่าชุมชนขึ้นแล้ว เพื่อให้เกิดผลดีต่อการดูแลรักษาป่าชุมชนแห่งนี้ต่อไป เห็นควรอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนได้ตามที่ขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :