หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านดอนตะมุน (แปลงที่ 1)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านดอนตะมุน (แปลงที่ 1)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2557
ที่ตั้ง : ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 109 ไร่ 3 งาน 27 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงนาซีและป่าขี้แลน จ.อุบลราชธานี
สถาพทั่วไป : เป็นที่ดอนลาดเอียงสู่ทิศตะวันตกสู่ร่องตุ้มและทิศใต้สู่ห้วยยาง ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : ดอนตะมุน (หมู่ 9)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2555ปีที่สิ้นสุด : 2560
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/6234 ลว. 12 เมษายน 2555
ผู้ตรวจสอบ : นายวีระ อมรศักดิ์ชัย
สภาพป่า :
    เป็นป่ารุ่นที่สองที่กำลังฟื้นตัว มีพันธุ์ไม้ที่หลากหลายชนิด ต้นไม้ที่พบได้แก่ ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้กระบก ไม้กระบาก ไม้พอก ไม้เปือย ไม้ยางนา ไม้ติ้ว ไม้ไผ่ ไม้มะค่าแต้ เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีความเหมาะสมที่จะนำเข้าร่วมโครงการป่าชุมชน เห็นควรสนับสนุน และอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชนตามที่ขอได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :