หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนตำบลสุขเกษม  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนตำบลสุขเกษม
ปีที่เริ่มโครงการ : 2557
ที่ตั้ง : ต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ : 2449 ไร่ 0 งาน 56 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบและที่ลาดเนินเขา มีป่าไม้ปกคลุมทั่วบริเวณ สภาพดินเป็นดินทราย บริเวณรอบ ๆ เป็นพื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้าน ปลูกมันสำปะหลัง ข้าวโพด เป็นต้น
หมู่บ้าน : โคกสะอาด (หมู่ 1), ปลายดาบ (หมู่ 2), หนองชุมแสง (หมู่ 3), พุปลาไหล (หมู่ 4), หนองโดน (หมู่ 5), บุพรมราช (หมู่ 6), ป่าโจด (หมู่ 7), หนองขอน (หมู่ 8), บุเจ็ก (หมู่ 9), สะพานตะเคียน (หมู่ 10), โรงงานน้ำตาล (หมู่ 11)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2562
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/2875 ลว. 28 ก.พ. 57
ผู้ตรวจสอบ : นายสมถวิล ลีลามโนธรรม
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็ง-รัง ขึ้นกระจายอยู่ทั่วบริเวณพื้นที่ป่า พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ เต็ง รัง ประดู่ แดง มะค่าโมง มะค่าแต้ ตะแบก พลวง ตานกกรด ไม้ชั้นล่างที่พบได้แก่ สาบเสือ หญ้าคา ปรง พืชสมุนไพรชนิดต่าง ๆ และเห็ดที่กินได้หลายชนิด
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชน ได้มีการรวมตัวกันดูแล และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าแห่งนี้มาเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายปี โดยมีการกำหนดกฎ กติกา ข้อบังคับ และคณะกรรมการสำหรับดูแลจัดการป่าชุมชนขึ้นแล้ว เพื่อให้เกิดผลดีต่อการดูแลรักษาป่าชุมชนแห่งนี้ต่อไป เห็นควรอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนได้ตามที่ขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :