หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านต้นตาล  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านต้นตาล
ปีที่เริ่มโครงการ : 2558
ที่ตั้ง : ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
เนื้อที่ : 173 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบูงอ จ.นราธิวาส
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบเชิงเขา ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : ต้นตาล (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/468 ลว 13 มกราคม 2558
ผู้ตรวจสอบ : นายกิตติพันธ์ุ รัตนวงค์
สภาพป่า :
    เป็นป่าดิบชื้น มีความอุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้ขนาดใหญ่และเล็กขึ้นอยู่หนาแน่น มีพันธุ์ไม้นานาชนิดขึ้นอยู่หนาแน่น เช่น หวายต่าง ๆ และพืชชั้นล่าง จำพวกเฟริน์ต่าง ๆ และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า โดยเฉพาะนกเงือก ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การเพาะปลูก
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรจัดทำโครงการ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :