หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านบ่อเก่าบน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านบ่อเก่าบน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2558
ที่ตั้ง : ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
เนื้อที่ : 1533 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี จ.ราชบุรี
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขา ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : บ่อเก่าบน (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/18973 ลว 19 ธันวาคม 2557
ผู้ตรวจสอบ : นายขวัญชัย ยอดเมือง
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้เด่นที่พบ ได้แก่ มะค่าแต้ ประดูส้ม กระพี้เขาควาย ประดู่ชิงชัน มะขามป้อม ผักหวานป่า แคทราย มีสัตว์ป่า ได้แก่ ไก่ป่า เก้ง หมูป่า หมี อีเห็น เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :