หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านสันสะอาด  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านสันสะอาด
ปีที่เริ่มโครงการ : 2557
ที่ตั้ง : ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
เนื้อที่ : 51 ไร่ 0 งาน 66 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนห้วยงิ้ว ป่าเชียงเคี่ยน และป่าขุนห้วยโป่ง จ.เชียงราย
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาเตี้ย ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนถูกล้อมรอบด้วยพื้นที่ทำกินราษฎร
หมู่บ้าน : บ้านสันสะอาด (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2567
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/3704 ลว 14 มี.ค. 57
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวภัสราสร พรหมโชติ
สภาพป่า :
    สภาพป่าชุมชนบ้านสันสะอาดเป็นป่าที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ สามารถดูแลรักษาได้ทั่วถึงเนื่องจากมีพื้นที่ป่าขนาดเล็ก สภาพป่าเป็นป่าเต็งรังผสมป่าไผ่บง ไผ่ไร่ สัตว์ป่าที่พบ ได้แก่ นก หมูป่า งู ไก่ป่า เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :