หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านเหล่าพัฒนา  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านเหล่าพัฒนา
ปีที่เริ่มโครงการ : 2557
ที่ตั้ง : ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
เนื้อที่ : 451 ไร่ 1 งาน 94 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยปุย จ.เชียงราย
สถาพทั่วไป : เป็นเนินเขาสูง มีลำห้วยไหลผ่าน ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : บ้านเหล่าพัฒนา (หมู่ 14)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2567
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/3704 ลว 14 มี.ค. 57
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวภัสราสร พรหมโชติ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณที่มีความอุดมสมบูรณ์ พบพันธุ์ไม้กระจายอยู่โดยทั่วไป เช่น กางหลวง ประดู่ สัก มะกอกเกลื้อน ฯลฯ นอกจากนี้ยังพบไม้ไผ่ชนิดต่าง ๆ เช่น ไผ่บง ไผ่หก ไผ่ซาง และไผ่ไร่ ปกคลุมพื้นที่อย่างหนาแน่น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :