หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านสันกู่  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านสันกู่
ปีที่เริ่มโครงการ : 2557
ที่ตั้ง : ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
เนื้อที่ : 280 ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งขวา จ.เชียงราย
สถาพทั่วไป : พื้นที่หมู่บ้านเป็นที่ราบ ลักษณะดินร่วนปนทราย หมู่บ้านตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของถนนสายเชียงใหม่-เชียงราย มีพื้นที่ป่าอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้าน
หมู่บ้าน : บ้านสันกู่ (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2567
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/3704 ลว 14 มี.ค. 57
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวภัสราสร พรหมโชติ
สภาพป่า :
    เป็นที่ราบ สภาพป่าเป็นป่าเต็งรังผสมเบญจพรรณ สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ได้แก่ เต็ง รัง เหียง ก่อ ประดู่ แดง ไผ่ชนิดต่าง ๆ เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :