หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านดอกคำใต้  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านดอกคำใต้
ปีที่เริ่มโครงการ : 2560
ที่ตั้ง : ต.แม่ตีบ อ.งาว จ.ลำปาง
เนื้อที่ : 10806 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งขวา จ.ลำปาง
สถาพทั่วไป : เทือกเขาสูงเรียงตัวสลับกันเป็นแหล่งต้นน้ำสาขาของแม่น้ำงาว
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2560ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/10396
ผู้ตรวจสอบ : นายชานันท์ แก้วกล้า
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณมีไม้มีค่าขึ้นอยู่ทั่วทั้งบริเวณเช่น สัก ประดู่แดง มะค่าโมง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้ต่ออายุป่าชุมขน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :