หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านควนขี้แรด หมู่ที่ 7  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านควนขี้แรด หมู่ที่ 7
ปีที่เริ่มโครงการ : 2557
ที่ตั้ง : ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เนื้อที่ : 99 ไร่ 2 งาน 77 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาหินสูง ที่ราบบางส่วน
หมู่บ้าน : ควนขี้แรด (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2545ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ กษ 0710.4/9699 ลว. 12 เมษายน 2545
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยกรณ์ กีฏามระ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเสื่อมโทรม
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้ดำเนินการในรูปแบบโครงการป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนได้
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2562
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ 1605.43/5295 ลว. 22 เมษายน 2557
ผู้ตรวจสอบ : นายขวัญชัย เอื้ออารี
สภาพป่า :
    มีพันธุ์ไม้หลายชนิดขึ้นอยู่หนาแน่น สมุนไพรต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรดำเนินการจัดทำป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :