หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านหนองไผ่  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านหนองไผ่
ปีที่เริ่มโครงการ : 2557
ที่ตั้ง : ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 560 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบเชิงเขา และภูเขาสลับกัน และมีสภาพดินปนทราย และหินก้อนใหญ่ บางส่วนจะมีลักษณะดินลูกรังบาง
หมู่บ้าน : บ้านหนองไผ่ (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2562
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/2080 ลว 17 ก.พ.57
ผู้ตรวจสอบ : นายประทีป เอกฉันท์
สภาพป่า :
    โดยทั่วไปจะเป็นป่าเบญจพรรณ ป่าไผ่สลับกับไม้ขนาดกลาง และเล็กหนาแน่น ไม้ที่พบเห็น ได้แก่ มะค่าแต้ มะกอกเลื่อม เต็ง รัง พลวง มะหาด ประดู่ แดง รักใหญ่ มะเกลือเลือด มะขามป้อม เหียง ตะคร้อ มะม่วงหัวแมงวัน และไม้ไผ่ซาง ไม้พื้นล่างที่พบเห็น เช่น ไข่เต่า บันไดลิง มักเม่า
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นสมควรจัดตั้งโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :