หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหนองข้าวหลาม  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหนองข้าวหลาม
ปีที่เริ่มโครงการ : 2547
ที่ตั้ง : ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 73 ไร่ 1 งาน 79 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นที่ีราบลุ่ม
หมู่บ้าน : หนองข้าวหลาม (หมู่ 10)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2556ปีที่สิ้นสุด : 2561
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/17148 ลว 25 ก.ย. 56
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวเกศิินี รัตนชล
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ ป่าไผ่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพพื้นที่เหมาะสมในการจัดตั้งโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2547ปีที่สิ้นสุด : 2552
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/9880 ลว 8 ต.ค. 47
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ ป่าไผ่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพพื้นที่เหมาะสมในการจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :