หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านท่ากระดาน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านท่ากระดาน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2557
ที่ตั้ง : ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 3002 ไร่ 0 งาน 75 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : มีลักษณะเป็นภูเขาสูงชัน บริเวณพื้นท ี่ล่าางชายเขาจะเป็นที่ดิินทำกินของชาวบ้าน และบางช่วงอยู่ติิดกับบริิเวรณป่าขอบอ่าางเขื่อนสรีนครินทร์ ลีกษณะดินเป็นหินก้อนใหญ่ และดินลูกรังพื้นที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 200-400 เมตร
หมู่บ้าน : ท่ากระดาน (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2562
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/2080
ผู้ตรวจสอบ : นายประทีป เอกฉันท์
สภาพป่า :
    โดยทั่วไปมีสภาพป่าเป็นป่าเดิมค่อนข้าางสมบูรณ์ เป็นป่าเบญจพรรณที่มีพันธุ์ไม้ปกคลุมบริเวณป่าาและป่าผสมผลัดใบ และป่าเต็งรัง ในพื้นที่บางส่วน พันธูไม้ที่พบเห็น เช่นประดู่ งิ้วป่า มะกอกป่า เ๖็ง รัง พรวง ไผ่รวก ไผ่นวล มะค่าโมง มะเกลือและไม้เถาที่ปกคลุมพื้นล่าง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นสมควรให้ดำเนินการจัดตั้งโครงการ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :