หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหนองแก-หนองกระออม  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหนองแก-หนองกระออม
ปีที่เริ่มโครงการ : 2557
ที่ตั้ง : ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 2023 ไร่ 2 งาน 69 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบลุ่ม ภูเขาสูงและเป็นหินลูกรัง และเป็นเทือกเขาติดต่อกัน ดินเป็นดินปนทราย ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 300-400 เมตร
หมู่บ้าน : หนองแก (หมู่ 5), หนองกะออม (หมู่ 9)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2562
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/2080
ผู้ตรวจสอบ : นายประทีป เอกฉันท์
สภาพป่า :
    แปลงที่ 1 เป็นป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง มีป่าไผ่ปะปนอยู่ พันธุ์ไม้ได้แก่ มะค่าแต้ ประดู่ ซาก แดง เต็ง รัง ชิงชัน ไผ่นวล ไผ่รวก มะเกลือเลือด ตะโก ราชพฤกษ์ มะกอกเลื่อม และมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ เช่น กระกรอก กระแต อีเห็น เก้ง ตุ่น ไก่ป่า หมูป่า และนกนานาชนิด แปลงที่ 2 เป็นป่าเบญจพรรณ และมีพันธุ์ไม้ เช่น มะค่าโมง ประดู่ มะค่าแต้ และสัตว์ป่าที่พบเห็น เช่น กระรอก กระแต งูเหลือม ไก่ป่า เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นสมควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :