หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านป่าไผ่  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านป่าไผ่
ปีที่เริ่มโครงการ : 2558
ที่ตั้ง : ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
เนื้อที่ : 110 ไร่ 0 งาน 84 ตารางวา
ประเภทป่า : อื่น ๆ
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบเชิงเขา
หมู่บ้าน : บ้านป่าไผ่ (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : -
ผู้ตรวจสอบ : นายสมภพ สมุทรจินดา
สภาพป่า :
    เป็นป่าอุมสมบูรณ์ มีการบุกรุกแผ้วถางป่าบ้างเล็กน้อย
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :