หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านนาผือ หมู่ที่ 3  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านนาผือ หมู่ที่ 3
ปีที่เริ่มโครงการ : 2557
ที่ตั้ง : ต.คำพี้ อ.นาแก จ.นครพนม
เนื้อที่ : 28 ไร่ 0 งาน 88 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ดอน ดินเป็นดินร่วนปนทราย หมู่บ้านอยู่ทางทิศเหนือของตัวอำเภอนาแก มีระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ป่าชุมชนอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ 500 เมตร และห่างจากตัวจังหวัด ระยะทางประมาณ 79 กิโลเมตร
หมู่บ้าน : บ้านนาผือ (หมู่ 3), บ้านนาผือ (หมู่ 3), บ้านนาผือ (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2561
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/2075 ลว 17 ก.พ.57
ผู้ตรวจสอบ : นายจุมพล ช่างอินทร์
สภาพป่า :
    สภาพโดยทั่วไปเป็นเต็ง-รัง -พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น เต็ง รัง ติ้ว ชาด ประดู่ กุง ฯลฯ -สัตว์ป่าที่พบ เช่น นก หนู อีเห็น งู และแมลงชนิดต่างๆ -พืชอาหารที่พบ เช่น ผักติ้ว ชะมวง กระโดน และเห็ดชนิดต่าง -พืชสมุนไพร เช่น กำลังเสือโคร่ง เก้านางนี อีเฒ่าล้มลุก นมสาว นมวัวฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่าโดยทั่วไปเสื่อมโทรมเป็นอันมากเหมาะแก่การฟื้นฟูสภาพป่า เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างยั่งยืน เห็นควรอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้
ปีที่ขึ้นทะเบียน : ปีที่สิ้นสุด :
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ :
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :