หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านศรีเวินชัย หมู่ที่ 13  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านศรีเวินชัย หมู่ที่ 13
ปีที่เริ่มโครงการ : 2557
ที่ตั้ง : ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
เนื้อที่ : 1232 ไร่ 2 งาน 38 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าบุ่งป่าทาม ดินเป็นดินร่วนปนทราย หมู่บ้านอยู่ทางทิศเหนือของตัวอำเภอศรีสงคราม มีระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร ป่าชุมชนอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 200 เมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัด ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร
หมู่บ้าน : ศรีเวินชัย (หมู่ 13), ศรีเวินชัย (หมู่ 13)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2561
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/2075 ลว 17 ก.พ.57
ผู้ตรวจสอบ : นายจุมพล ช่างอินทร์
สภาพป่า :
    สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าบุ่งป่าทาม -พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น ตะแบก หว้า หนามแท่ง เหมือด ฯลฯ -สัตว์ป่าที่พบ เช่น งู หนู ฯลฯ -พืชอาหารที่พบ เช่น เห็ดชนิดต่างๆ -พืชสมุนไพรที่พบ เช่น เปล้าน้อย กระดูกอึ่ง กระตูใส ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่าโดยทั่วไปเสื่อมโทรมเป็นอันมากเหมาะแก่การฟื้นฟูสภาพป่า เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างยั่งยืน เห็นควรอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :