หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านท่าพันโฮง หมู่ที่ 14  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านท่าพันโฮง หมู่ที่ 14
ปีที่เริ่มโครงการ : 2555
ที่ตั้ง : ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม
เนื้อที่ : 337 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ดินเป็นดินร่วนปนทราย หมู่บ้านอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวอำเภอนาทม มีระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร ป่าชุมชนอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัด ระยะทางประมาณ 114 กิโลเมตร
หมู่บ้าน : ท่าพันโฮง (หมู่ 14)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2555ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/24049 ลว 17 ธ.ค. 2555
ผู้ตรวจสอบ : นายจุมพล ช่างอินทร์
สภาพป่า :
    สภาพป่าทั่วไปเป็นป่าบุ่งป่าทาม --พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น ไผ่กะซะ ทม หูมาน หว้า หนามแท่ง เหมือด ฯลฯ -สัตว์ป่าที่พบ เช่น งู หนู ฯลฯ -พืชอาหารที่พบ เช่น เห็ดชนิดต่างๆ -พืชสมุนไพรที่พบ เช่น ตองทุ่ง บอระเพ็ด ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่าโดยทั่วไปเสื่อมโทรมเป็นอันมากเหมาะแก่การฟื้นฟูสภาพป่า เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างยั่งยืน เห็นควรอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :