หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านมุ้ง หมู่ที่ 1  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านมุ้ง หมู่ที่ 1
ปีที่เริ่มโครงการ : 2558
ที่ตั้ง : ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
เนื้อที่ : 90 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ก๋อนและป่าแม่สาย จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นแนวสันเขาที่ทอดยาวตามแนวทิศตะวันออกทิศตะวันตก มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 350 เมตร มีความลาดเทไปทางทิศตะวันออกและมีลำห้วยสาขาของลำน้ำแม่ก๋อนไหลผ่านลงสู่หมู่บ้าน และที่ทำกินของราษฎร อยู่ห่างจากชุมชนไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร
หมู่บ้าน : มุ้ง (หมู่ 01)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/4418 ลว 16 มี.ค. 58
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ ที่มีลักษณะโปร่ง และมีพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ขึ้นอยู่กระจัดกระจายทั่วไป พันธุ์ไม้เด่นที่พบ ได้แก่ สัก ประดู่ แดง มะค่าโมง ตะแบก เต็งรัง ยางเหียง ยางพลวง . ยมหอม นอกจากนี้มีไม้ไผ่ เช่น ไผ่ซาง ไผ่บง ไผ่รวก ไผ่ไร่ เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพป่าชุมชนของ บ้านมุ้ง พบว่าสภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้ขึ้นอยู่หลายชนิด ซึ่งทางชุมชนมีได้ร่วมกันดูแลรักษา และได้ใช้ประโยชน์จากป่าผืนนี้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารแหล่งอาหารจากป่าตามฤดูในการดำรงชีวิต ดังนั้นจึงเห็นควรให้ดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :