หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านพันเชิง หมู่ที่ 3  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านพันเชิง หมู่ที่ 3
ปีที่เริ่มโครงการ : 2558
ที่ตั้ง : ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
เนื้อที่ : 67 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ก๋อนและป่าแม่สาย จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นแนวสันเขาที่ทอดยาวจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกมีความลาดเทไปทางทิศตะวันออก มีลำห้วยสาขาของลำน้ำแม่สาย เป็นแหล่งรองรับน้ำที่ไหลลงสู่ลำน้ำแม่สาย อยู่ห่างจากชุมชนไปทางทิศตะวันออกระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร
หมู่บ้าน : พันเชิง (หมู่ 03)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/5156 ลว 26 มี.ค. 58
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง.... พันธ์ไม้เด่นที่พบ ได้แก่ เต็ง รัง ประดู่ ยางพลวง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพพื้นที่ป่าร่วมกับผู้นำชุมชนบ้านพันเชิง หมู่ที่ 3 ตำบลช่อแฮ มีความเห็นว่าสภาพพื้นที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น เริ่มฟื้นตัวตามธรรมชาติ จากการที่ทางชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษา และใช้ประโยชน์จากป่าในการดำรงชีพ จึงเห็นควรให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :