หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านสะพัง หมู่ที่ 7  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านสะพัง หมู่ที่ 7
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
เนื้อที่ : 30 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ ดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : สะพัง (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/20494 ลว. 3 ธ.ค. 2550
ผู้ตรวจสอบ : นายจุมพล ช่างอินทร์
สภาพป่า :
    -เป็นป่าดั่งเดิมชาวบ้านได้ร่วมกันอนุรักษ์ไว้เนื่องจากเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่มีลักษณะเสื่อมโทรมในบางส่วน เนื่องจากไม้ขนาดใหญ่ถูกตัดไปใช้ประโยชน์ ไม้ที่คงเหลือในปัจจุบันคือ ไม้ขนาดเล็ก เช่น สะเม็ด,ชาด,ก่อ,เป้า ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพพื้นที่มีความเหมาะสมเห็นควรอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :