หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านคำสร้างถ่อ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านคำสร้างถ่อ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2555
ที่ตั้ง : ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
เนื้อที่ : 133 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า :
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ลักษณะดินเป็นดินเหนียวปนลูกรัง และลักษณะหินเป็นหินลูกรัง
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/24197 ลว 30 ธ.ค. 54
ผู้ตรวจสอบ : นายชูชาติ เทพสุต
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณ มีชนิดไม้ที่พบได้แก่ ไม้ไผ่,ไม้สะคาม,ไม้เต็ง,ไม้ตะแบก,ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นสมควรจัดทำโครงการป่าชุมชนตามระเบียบต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :