หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านหนองนกทา  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านหนองนกทา
ปีที่เริ่มโครงการ : 2547
ที่ตั้ง : ต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 50 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ ดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การทำการเกษตรกรรม
หมู่บ้าน : หนองนกทา (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2556ปีที่สิ้นสุด : 2561
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่มส 1605.43/8614 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
ผู้ตรวจสอบ : นายสมพล โสมทัพมอญ
สภาพป่า :
    เป็นที่ราบ ดินร่วนปนทราย
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสม เห็นควรให้เข้าร่วมโครงการป่าชุมชนได้
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2547ปีที่สิ้นสุด : 2552
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่มส 1605.2/4268 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2547
ผู้ตรวจสอบ : นายเชิดวงศ์ บัวเบิก
สภาพป่า :
    ค่อนข้างสมบูรณ์ มีพรรณไม้หลากหลายชนิด เช่น เหียง แดง เต็ง รัง ประดู่ พยอม เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมเห็นควรให้เข้าร่วมโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :